ANBI-status

De NVWK is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent onder meer dat giften aan de NVWK mogen worden meegerekend als aftrekbare kosten bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Van de vereniging wordt verwacht dat zij diverse gegevens publiceert opdat voor iedereen helder is dat de NVWK voldoet aan de eisen van een ANBI.

De Vereniging Natuur- en Vogelwerkgroep “de Krimpenerwaard” is statutair gevestigd te Gouderak.
Het postadres is Boschpolderstraat 14, 2807 LJ te Gouda. De NVWK is bereikbaar via per e-mail info@nvwk.nl of telefonisch 06 5581 2250.
De vereniging is bij de KVK te vinden onder nummer 40464354 en is bij de Belastingdienst bekend onder RSIN 8124.11.018
De bank kent ons onder nummer NL82 RABO 0127 2948 80.

De NVWK heeft tot doel het bestuderen, beschermen en beheren van flora en fauna, en in ruimere zin van van natuur en landschap in de Krimpenerwaard.

De NVWK zet zich in om haar doel te bereiken door zich te organiseren in werkgroepen die zich actief inzetten voor specifieke onderdelen van de doelstelling. Activiteiten bestaan uit waarnemen van soorten en bijhouden van waarnemingen in betreffende databases, weidevogelbescherming, bijdragen aan activiteiten van landelijke soortenorganisaties, publiceren op de website en in het verenigingsorgaan de Waardvogel, onderhouden van landschapselementen, zorgen voor nest- en broedgelegenheid voor soorten als zwarte stern, het organiseren van excursies en lezingen enzovoort.

De NVWK verwerft haar inkomsten uit contributies van leden, uit donaties en/of sponsorbijdragen van fondsen, en uit bijdragen van derden voor projecten (bijv. onderhoud boomgaard, aanleg en onderhoud vlinderhabitats).
De middelen van de NVWK worden besteed aan het verenigingsorgaan de Waardvogel en aan materialen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstelling.

Het bestuur van de NVWK wordt gevormd door:
– Jaap Graveland – voorzitter
– Frans van der Storm – secretaris
– Michiel Fokkema – penningmeester
– Benjamin Hallie – bestuurslid algemeen
– Marije Willems – bestuurslid algemeen

Bestuursleden, coördinatoren van werkgroepen en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun inzet. Slechts out-of-pocket uitgaven komen voor vergoeding in aanmerking.
Het Jaarverslag van de secretaris en de Winst- en verliesrekening en de balans vind je hier.