Arbo en Landschapsonderhoud

De NVWK heeft veiligheid bij alle werkzaamheden hoog in het vaandel en let er op dat er veilig gewerkt kan worden, of anders niet.

De vrijwilligers werken met handgereedschap en gemotoriseerd gereedschap, waarbij de laatste categorie grote risico’s oplevert. Ook worden takken en stammen met het nodige gewicht verwerkt. En we werken vaak onder uitdagende omstandigheden, in de modder, op hoogte of aan de waterkant.

Om tot een veilig en verantwoord dagje knotten te komen worden bij de knotgroep de volgende regels gehanteerd:

Algemeen

  • Er wordt bij aanvang van de werkdag geregistreerd wie er aanwezig is en wie er gewaarschuwd moet worden in geval van nood. Deze registratie is ook van belang voor de opgave van het aantal vrijwilligers voor de aanvullende WA-verzekering
  • Er wordt vooraf duidelijk afgesproken wie welk werk gaat doen. Tevens wordt er uitleg gegeven over de werkzaamheden, waarbij duidelijk wordt gewezen op de gevaren.
  • Er wordt voor gezorgd dat er altijd een complete EHBO-trommel aanwezig is op de werkplek. Tevens is er steeds minimaal 1 persoon met een EHBO-diploma of een aanverwant diploma aanwezig bij de werkzaamheden.
  • Ongevallen moeten altijd administratief worden afgewikkeld door middel van een ongevallenformulier.

Gereedschap

  • De coördinator ziet toe op het juiste gebruik van de gereedschappen en hij ziet erop toe dat de beschermingsmaatregelen worden genomen. Dit betreft onder andere het gebruik van helmen, gehoorbeschermers, werkhandschoenen en indien nodig veiligheidsschoenen en een zaagbroek.
  • De bereikbaarheid van de werkgroep moet worden gegarandeerd middels het gebruik van een mobiele telefoon of een vaste telefoonverbinding op de locatie voor het eventueel waarschuwen van hulpdiensten. Indien er hulpdiensten worden ingeroepen ziet de coördinator erop toe dat deze hulpdiensten aan de openbare weg worden opgevangen en zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar de betreffende locatie.
  • Gemotoriseerd gereedschap mag alleen bediend worden door gecertificeerde vrijwilligers . Hierbij wordt speciaal toegezien op het gebruik de voor de machine voorgeschreven beschermingsmiddelen.
  • De coördinator zorgt voor adequate vervanging indien hij zelf niet aanwezig is.

Ladders

  • De ladder moet correct geplaatst worden (o.a. op een vaste en vlakke ondergrond en in de juiste hellingshoek). Indien nodig zal er nadere voorlichting hierover gegeven worden.
  • De ladder dient te allen tijde met twee handen beklommen te worden. Bagage kan worden meegenomen in een rugzak of aan een riem.

Tenslotte

We vragen de vrijwilligers de regels te volgen en om geen risico’s te nemen. Dat betekent bij voorbeeld dat je om hulp vraagt als de omstandigheden lastig zijn, dat we op elkaar letten en dat we er iets van zeggen als er een onveilige situatie ontstaat. Ook hier geldt “voorkomen is beter dan genezen”.