Torenvalkproject

Het gaat niet goed met de torenvalk in Nederland. Het aantal broedgevallen is sterk afgenomen, daarom is de soort in 2017 op de Rode Lijst geplaatst van Nederlandse broedvogels. De torenvalk is ook door SOVON aangemerkt als prioritaire soort.

De torenvalk leeft van in het open gebied voorkomende muizen en is van oudsher een broedvogel in de veenweide gebieden zoals de Krimpenerwaard (Terlouw & Buisman 2019). De torenvalk laat een gestaag dalende trend zien in Nederland, zo ook in de Krimpenerwaard (Fig. 1, Bijlsma 2018). Afname van de torenvalk in Nederland in de laatste decennia wordt geweten aan de intensivering van het agrarisch gebruik van graslanden, waardoor er over het algemeen veel minder veldmuizen in voorkomen. Ook afname van natuurlijke nestgelegenheid en de toename van predatoren als havik en buizerd is een mogelijke verklaring voor de neergang van de torenvalk. De huidige populatie in Nederland drijft grotendeels op kunstmatige nestkasten (R. Bijlsma 2018).

Foto header: jonge torenvalken in een nestkast