Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een belangrijk adviesorgaan voor het Rijk op het gebied van milieu, natuur en ruimte, heeft op 5 juli jl. een advies uitgebracht met bovenstaande titel. Het PBL-noemt het advies een ‘policy brief’ en schetst daarin aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en klimaat. Er worden drie kostbare risico’s geschetst als doelstellingen en beleidsmaatregelen onvoldoende in samenhang worden gekozen; risico’s die bij vooruitschuiven van strategische maatregelen steeds duurder zullen uitpakken naarmate de door Europa gestelde langetermijndata naderen.

De belangrijkste boodschap uit het rapport: “Het PBL laat in deze policy brief zien dat de spanning tussen doelen, strategie en consequenties minder groot zal zijn wanneer niet stikstof maar gebiedsspecifieke natuurkwaliteit centraal gesteld wordt als nationale doelstelling.” Het advies is dus om niet uitsluitend landelijk beleid te maken op basis van de kritische depositiewaarden voor stikstof, maar regionaal maatwerk met een integrale benadering van alle doelen en met inachtneming van de diverse belangen in het landelijk gebied. Daarvoor moet in elk geografisch gebied de complete problematiek in beeld worden gebracht en moeten gebiedsgericht oplossingen worden gevonden om de Europese doelen te halen.

Het rapport waarschuwt voor vergaande consequenties voor grote delen van de landbouwsector in provincies als Gelderland, Brabant en Overijssel.

Demissionair minister Schouten heeft aangegeven dat het kabinet zich nog moet buigen over alle recent uitgebrachte rapporten en adviezen op dit thema. Er is wel alvast een motie aangenomen om de boodschap uit het PBL-rapport mee te nemen bij de kabinetsformatie.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV: “Het stikstofprobleem is in tientallen jaren ontstaan, en niet in een paar maanden in z’n geheel opgelost. Langjarig perspectief is nodig, zeker ook voor de landbouw, zodat boeren in de toekomst hun waardevolle plek in de samenleving behouden.”

Wij zijn zeer benieuwd naar de stikstofplannen van het komende kabinet.