Ruimtelijke Puzzel provincie Zuid-Holland – Woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard


De Ruimtelijke Puzzel is een traject dat is gestart door het Rijk. Het Rijk vraagt iedere provincie om nationaal gestelde opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, deze in te passen en te combineren met bestaande provinciale en lokale opgaven.
Op 6 maart 2024 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke Puzzel vastgesteld. Het besluit is aan minister De Jonge toegestuurd.
In de Waardvogel van februari 2024 stond een uitgebreid artikel van Joke Colijn over het Groene Hart Pact; meer regie op toekomstige ontwikkelingen Groene Hart. De NVWK heeft het Groene Hart Pact in het kader van de Ruimtelijke Puzzel onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht.
Voor woningbouw zijn in de Ruimtelijke Puzzel van de provincie Zuid-Holland twee nieuwe grote locaties aangewezen. Het gaat om 2.500 woningen in Sliedrecht Noord en 5.500 woningen in de Gnephoekpolder te Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt aan de rand van een dorp of stad een straatje erbij mogelijk van maximaal 50 woningen.

Over de woningbouwplanning van de gemeente Krimpenerwaard blijft te veel onduidelijkheid bestaan zolang niet transparant is met ingang van welke datum en plannen de extra 4000 gaan tellen. Duidelijk is wel dat de gemeente meer wil bouwen dan voor de eigen woningbehoefte nodig is en voorlopig lijkt het erop dat die 4.000 komen bovenop wat de afgelopen jaren al is gebouwd en/of nog in realisatie is. Anders dan de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard ondersteunt de NVWK maximaal een straatje erbij. Wij pleiten voor het behoud van het unieke open veenweidelandschap. In onze provincie met de hoogste bebouwingsdichtheid is juist een gebied waar ook omringende stedelingen op verhaal kunnen komen, van vitaal belang. De Krimpenerwaard wordt als zodanig niet voor niets als kroonjuweel aangeduid.

Bij de vaststelling van het Ruimtelijke Voorstel hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten nog wel gevraagd met een impactanalyse voor wonen en werken te komen. Als input voor die impactanalyse heeft de NVWK op 3 april 2024 een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd met onze hiervoor vermelde bevindingen over woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard.

Wat betekent dat nu voor de gemeente Krimpenerwaard?
De gemeente Krimpenerwaard wil volgens de Woonvisie van 3 juli 2023, 4.000 woningen bouwen.
Over die 4.000 woningen hebben we de nodige bedenkingen:
– 4.000 woningen is meer dan voor de eigen behoefte;
– de eigen behoefte is volgens de provincie 1.800 woningen;
– de gemeente gaat in de Woonvisie uit van Primos cijfers uit 2019 (2.700 huishoudens) in
  plaats van recentere Primos cijfers uit 2022 (1.090 huishoudens);
– de Woonvisie geldt voor de periode 2023-2028, met een doorkijk naar 2040. Wat is dan de
  startdatum? Zijn de reeds gebouwde woningen al dan niet inbegrepen?
– onduidelijk is of de lopende planontwikkelingen, zomaar circa 900 woningen, wel of niet
  zijn inbegrepen in de 4.000 woningen;
– op 11 januari 2024 heeft de gemeente Krimpenerwaard voor zes locaties
  intentieovereenkomsten gesloten; ontwikkelingen die verder gaan dan een straatje erbij;
– volgens cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek zijn er in de periode januari
  tot en met januari 2024 al 1.305 woningen gebouwd;
– de 4.000 woningen zouden – aldus de gemeente – nodig zijn om de Krimpenerwaard vitaal
  en de voorzieningen op peil te houden. Wat is vitaal? In bijvoorbeeld Berkenwoude is geen
  winkel meer te vinden, toch wonen velen daar met veel plezier en er is een florerend
  verenigingsleven.


 [M2]

NVWK pleit voor behoud buitendijks ‘oerbos’

Op 13 februari was er een dialoogtafel van de gemeente Krimpenerwaard over de ontwikkeling van de buitendijkse IHC-locatie (rood omlijnd) te Krimpen aan de Lek. Voor de derde keer stelt een ontwikkelaar een plan op voor woningbouw en recreatie, waarbij een 4 ha oud bosje met het karakter van oerbos zal verdwijnen. Het is zeer vogelrijk, kinderen bouwen er hutten (waar zie je dat nog!), bewoners wandelen er een rondje.

Allereerst was er een presentatie van de ontwikkelcombinatie DBL. Uit piepschuimsessies is naar voren gekomen dat in elk geval het iets hoger gelegen deel van het IHC-bos volgens de plannen van DBL zal worden bebouwd. DBL verwacht in april 2024 de eerste stedenbouwkundige schets.

Daarna was er een presentatie van de heer Marckmann van MooiCrempene (met 600 handtekeningen van ondersteuners). Het plan van MooiCrempene is hieronder weergegeven Het plan van MooiCrempene gaat uit van behoud van het IHC-bos.

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Geel is het gebied waar gebouwd mag worden, blauw gebied mag niet bebouwd worden

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Joke Colijn van de NVWK hield een gloedvol betoog voor behoud van het IHC-bos. Een uniek ooibos, dat verder niet voorkomt in de Krimpenerwaard. Ze heeft een rapport laten opstellen “De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier”, waarin volgens een internationaal gebruikte methode de waarde van het bos wordt berekend.

Het rapport is hier te downloaden: 

Het rijk heeft samen met de provincies in 2020 de Nationale Bossenstrategie opgesteld. Doel: 37.000 ha meer bos in Nederland. De provincie heeft dit uitgewerkt in een provincieplan. Onderdelen van het plan: extra bosaanplant en verplichte compensatie (herplanting) bij het kappen van bos. https://www.zuid-holland.nl. De gemeente Krimpenerwaard wil 10% meer bomen in de gemeente en deelt daarom bomen uit aan bewoners. Het kappen van bos is dus in schrille tegenspraak met het algemene beleid van het rijk, provincie en gemeente.

We blijven het proces kritisch volgen!

Foto header: IHC-bos, door Jaap Graveland

Eindejaarsplantenjacht

Ga je mee op plantenjacht? Stef van Walsum organiseert donderdag 28 december een plantenjacht-excursie in Berkenwoude. Struinend door de dorpskern van Berkenwoude proberen we in een uur tijd zo veel mogelijk bloeiende plantensoorten te vinden. Deze excursie is onderdeel van de Eindejaars Plantenjacht, een evenement dat FLORON jaarlijks organiseert van 1e kerstdag tot 3 januari.

Waar: Berkenwoude
Organisator: Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard & FLORON
Datum: 28 december, 10:00 uur
Verzamelen: bij de ingang van cultureel centrum de Zwaan in Berkenwoude (Kerkweg 2). Op het startpunt is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.
Contactpersoon: Stef van Walsum (walsum@floron.nl). Aanmelden is niet nodig.

Foto header: paarse dovenetel door Stef van Walsum

Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland 12 oktober 2023

Deze Kennisdag is bedoeld voor collectieven en agrariërs, voor particuliere grondbezitters, terreinbeheerders, natuurbeheerders, faunabeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels.

Het programma bestaat uit een plenaire opening met daarna een aantal workshops voor en na de lunch, een afsluiting en een borrel. Er is daarnaast genoeg tijd voor netwerken. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere mozaïekbeheer, akkervogels, kuikenoverleving en monitoring.

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland zet in op het behoud en toename van akker- en weidevogels. Dit is een samenwerking tussen provincie Zuid-Holland, de agrarische collectieven verenigd in BoerenNatuur Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, LTO Noord, de waterschappen Zuid-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheid Zuid-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de vrijwilligers vertegenwoordigd in de Groene Motor.

Inloop vana 9.30. Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Mellanie Vellekoop, tel 0620509269.

Toekomst voor Natuur, afl. het geheim van vrijwillige natuurbescherming

‘Toekomst voor Natuur’ brengt spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de Lage Landen. Men leert inspirerende mensen beter kennen en krijgt een kijkje achter de schermen van natuurliefhebbers. De host van deze podcast, Anthonie Stip, gidst je in elke aflevering door een natuuronderwerp, met oog voor geschiedenis en achtergronden. Deze podcast wordt geproduceerd door De Vlinderstichting. Nieuwe afleveringen verschijnen elke twee weken op zaterdag.

In deze aflevering is onze voorzitter, Jaap Graveland, te gast. Hij vertelt over de bezieling, de kracht en het belang van de vrijwillige natuurbeschermers: de tienduizenden tellers, herstellers en vertellers. De NVWK is een grote natuurwerkgroep met veel tellers en onze tellingen zijn onmisbaar voor het beleid en beheer van overheden en terreinbeheerders. Jaap werkt ook bij de overheid aan informatievoorziening over natuur. Dus gaat het gesprek ook over de rol van de overheid. Het is een leuk en informatief gesprek geworden, maar oordeel zelf en laat weten wat je er van vindt!

Hier is de link naar de podcast.

Zoekmachine onthult dat mensen wereldwijd na zo’n twee weken lockdown massaal deze nieuwe hobby omarmden

En die hobby is… vogeltjes voeren.

Tijdens de wereldwijde coronapandemie zaten we allemaal door beperkende maatregelen aan huis gekluisterd. Veel mensen gingen daarom maar op zoek naar nieuwe hobby’s en bezigheden om zo de tijd de doden. In een nieuwe studie hebben onderzoekers ontdekt dat de lockdowns bij veel mensen een grappige nieuwe interesse hebben gewekt. Want ineens merkten we massaal de vogeltjes in de achtertuin op – en begonnen we te googelen hoe we die het beste konden bijvoeren.

Lees hier het bericht van Scientas verder.

Foto header door Huig Bouter

Zwart weeskind zoekt gezelligheid

Het zwart weeskind is een grote nachtvlinder die aan een forse opmars bezig is. Het was een zeldzaamheid, maar tegenwoordig is deze vlinder verspreid door het hele land te vinden. Je kunt ze lokken met smeer, maar ook kun je op zoek gaan naar plekken waar ze overdag rusten. Daar vind je soms tientallen zwart weeskinderen bij elkaar.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting.

Foto header door Huig Bouter

Gezondheidsrisico: Alsemambrosia vaak in tuinen gevonden, dus haal hem nu weg

De hooikoortsplant Alsemambrosia neemt nog steeds toe in Nederland. In 2022 was 60% van alle meldingen afkomstig uit particuliere tuinen. En dat is slecht nieuws voor iedereen die last heeft van hooikoorts, want deze plant bloeit laat en verlengt het hooikoortsseizoen met twee maanden. Voer je de vogels in je tuin? Check dan of Alsemambrosia opkomt, verwijder de plant en geef je waarneming door.

Lees hier het gezamenlijke bericht van FLORONLUMCNederlandse Voedsel- en WarenautoriteitPollennieuws/Flora van NederlandWageningen University & Research

Foto header door Arnold van Vliet

Let op scheefbloemwitjes

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header door Harry Verkerk

Glazenmakertijd

Libellen worden verdeeld in twee groepen, de juffertjes, vaak klein en slank, en de ongelukkig gekozen naam ‘echte libellen’ die groter en forser zijn. Van die laatste groep zijn de glazenmakers de komende tijd volop te zien. Dit zijn die grote libellen die als helikopters manoeuvreren in de lucht om mugjes, vliegen en vlinders te vangen. We stellen een aantal algemene glazenmakers aan u voor.

Lees hier het bericht van De Vlinderstichting verder.

Foto header: paardenbijter door Huig Bouter