Natuur en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

De Europese Milieuraad heeft de Natuurherstelwet (NHW) goedgekeurd, waarmee een belangrijke stap is gezet in de bescherming van natuur en klimaat in Europa. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur en het klimaat. Deze uitkomst markeert dan ook een cruciale overwinning voor de toekomst van onze leefomgeving. De wet werd aangenomen met steun van een meerderheid van 20 lidstaten. Oostenrijk wijzigde op het laatste moment haar eerdere standpunt waardoor de wet toch kon worden veiliggesteld. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Partij wil van provincie weten waarom natuur in Zuid-Holland terugloopt, ondanks beschermende maatregelen

Zuid-Holland kent de sterkste daling van natuurgebieden van alle provincies in Nederland. GroenLinks-PvdA maakt zich hier zoveel zorgen over dat Statenlid namens die partij Adem Mustafa Negash opheldering wil van het provinciebestuur.

Hoe kan het dat natuurgebieden in Zuid-Holland ondanks beschermende maatregelen blijven afnemen? Die vraag wil Negash beantwoord zien, Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat Zuid-Holland een van de sterkste dalingen in natuurgebied kent in Nederland. “Er wordt vaak gezegd dat vooral boerenland verdwijnt” zegt Negash. “Maar uit het rapport van het CBS blijkt toch heel wat anders. Daarom zouden we een onderzoek willen van het provinciebestuur naar een antwoord op de vraag hoe dit zit en hoe het kan. ” De afname is extra zorgelijk, stelt hij, gezien de inspanningen van zowel de rijksoverheid als de provincie om natuur te beschermen en het natuurnetwerk uit te breiden. “Het is verontrustend om te zien dat ondanks alle inspanningen van de overheid, de natuur in Zuid-Holland blijft afnemen. We moeten deze negatieve trend tegengaan. ( artikel uit AD regio van 13 juni)

Foto: Arie van de Graaf

Natuur-en milieuorganisaties roepen op tot voltooien Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan, behouden de meerderheid. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Groene enthousiastelingen

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) dit jaar 25 jaar bestaat. Dankzij de meetprogramma’s van het NEM worden al een kwart eeuw de trends en verspreiding van een heleboel soorten in kaart gebracht. De basis hiervoor wordt gevormd door de vele tellingen die jullie als vrijwilligers uitvoeren. Vaak al jarenlang, in weer en wind, secuur en vol toewijding. Zonder jullie zou er nooit 25 jaar NEM kunnen worden gevierd! We zijn heel erg blij met jullie langdurige inzet.

Op 28 juni wordt er in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht een jubileumfeest georganiseerd. Het probleem bij dergelijke evenementen is echter altijd dat er beperkt plaats is en dat het jubileum dus niet samen met zo’n grote groep van actieve vrijwilligers gevierd kan worden. Maar we willen jullie wel bij deze dag betrekken en jullie impact zichtbaar maken. Dat willen we voor elkaar krijgen door jullie te vragen een persoonlijke boodschap en/of je favoriete foto op te sturen! Tijdens het jubileum op 28 juni wordt er een visualisatie gemaakt van de ingezonden boodschappen en foto’s zodat alle aanwezige ‘professionals’ en beleidsmakers beseffen hoeveel vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor het NEM door soorten te tellen. Ook tijdens aankomende evenementen van de bij SoortenNL aangesloten organisaties gaan we jullie input tonen.
Doe je ook mee? Om jouw bijdrage te delen, ga je naar de website van SoortenNL. Je kunt je boodschap insturen door de volgende zin af te maken:
“Ik tel (vlinders / vissen / hommels / vleermuizen / etc.), omdat ….”.
Het uploaden van de mooiste foto van ‘jouw’ soort kan eenvoudig via de upload button. Hoe meer inzendingen we straks kunnen delen, des te groter de impact. Doe ook mee en laat zien dat je meetelt!!
Met vriendelijke groet,

Team Meetnetten
T. algemeen (+31) 0317 467346, direct (+31) 0317 467328 (Ingeborg)/ (+31) 0317 467343 (José)
E. meetnet@vlinderstichting.nl

Adres  
Mennonietenweg 10      
Postbus 506
6700 AM  Wageningen
www.vlinderstichting.nl 

Foto: Arie van de Graaf

Brief van NVWK aan GS over het woningbouwprgramma

Op 6 maart jl. hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke puzzel vastgesteld. Behoudens twee grote woningbouwlocatie te weten Gnephoek te Alphen aan den Rijn en Sliedrecht-Noord, is woningbouw beperkt tot een straatje erbij (maximaal 50 woningen). Een buurtje erbij bleek onbespreekbaar..

Vervolgens komt er op 12 maart 2024 een brief van Gedeputeerde Staten over een besluit tot vaststelling van het Woningbouwprogramma Midden-Holland. En wat lezen we daar?  De provincie heeft nog geen besluit genomen over de volgende locaties:
– Bergambacht-Oost, 350 woningen;
– Krimpen aan de Lek-West, 120 woningen;
– Schoonhoven-Hofland 270 woningen;
– Haastrecht-Zuid / -Bilwijk,130 woningen.

Toch bijzonder op 6 maart 2024 besluiten maximaal een straatje erbij en dan op 12 maart 2024 de hiervoor genoemde bouwlocaties niet afwijzen, maar in beraad houden. Formeel misschien wel verklaarbaar, maar niet uit te leggen, eerst niet en dan toch misschien maar wel. Reden voor de NVWK om op 7 mei 2024 een brief  aan Gedeputeerde Staten te sturen waarin we onze verbazing hebben geuit.

Opmerkelijk is dat op de bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 2024 behorende afwegingskaart, de Krimpenerwaard vanwege de bodemdaling is aangeduid als: (bouwen) Nee, tenzij. Ook daar hebben we in de brief van 7 mei jl. aan G.S. op gewezen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard neemt blijkens de Raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 de hiervoor weergegeven afwegingskaart van de minister van I&W voor kennisgeving aan. Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat vitaliteit (wat dat ook moge zijn) een belangrijke uitzondering is in het kader van: (bouwen) Nee, tenzij. Zo’n brief van de minister is weliswaar (nog) geen wet, maar daar zo makkelijk aan voorbij gaan, daar kunnen wij niet bij.

De NVWK is niet tegen woningbouw. Een straatje erbij snappen we, bouwen voor je eigen starters, bouwen voor je eigen ouderen snappen we ook. Maar dan houdt het ook op. Er wordt niet gebouwd voor bijvoorbeeld inwoners van Rotterdam. Die willen ook wel ergens kunnen recreëren en dat kan dan prima in de Krimpenerwaard. We zijn van mening dat het unieke open veenweide landschap van de Krimpenerwaard bescherming behoeft.


Foto header: Pixabay

Hieronder de brief van de NVWK aan GS

Raadsleden onder de indruk van weidevogelbeheer melkveehouder Mulder

VLIST • “Je kan dit moois niet beschrijven, je moet het met eigen ogen zien’’, zegt een raadslid van de gemeente Krimpenerwaard vol bewondering tijdens de veldexcursie door het weidevogelland van melkveehouder Arjan Mulder in Vlist. De familie Mulder doet al jaren aan weidevogelbeheer en heeft een record aan nesten gevonden: 100 om precies te zijn. Reden voor een velduitje met de raadsleden. Lees hier verder.

Foto: pixabay

Gaat de gemeenteraad afplaggen afvlaggen?

Dinsdag 4 juni stemt de Gemeenteraad van Krimpenerwaard over een motie van de SGP die ertoe moet leiden dat afplaggen in NNN-gebieden wordt gestopt. Afplaggen blijkt heel effectief om vochtige hooilanden en natte schraallanden te herstellen door veraarde, voedselrijke toplagen te verwijderen.
De motie van de SGP bevat nogal wat onjuistheden en Maarten Breedveld zet de feiten op een rijtje in een bijdrage op LinkedIn. Lezen voor je besluit!

De NVWK heeft maandagochtend meteen een brief gestuurd naar de Raad en dringt erop aan dat de Raad de motie verwerpt. Voor de argumenten klik hier.

Het ZHL heeft een factsheet ontworpen over het nut van afplaggen. Die kunt u hieronder downloaden.

Goed nieuws voor grutto’s: geen vliegveld bij Montijo, Portugal

24-MEI-2024 – De Portugese regering ziet definitief af van Montijo als locatie voor een nieuw vliegveld bij Lissabon. Dat is goed nieuws voor de honderdduizenden vogels die in de monding van de Taag broeden, foerageren en rusten tijdens de jaarlijkse trektochten tussen hun broedplek en hun overwinteringsgebied. Ook Nederlandse grutto’s maken gebruik van dit Natura 2000-gebied. Lees hier verder.

Foto: Abe Maaijen

Op het land van boer Burchart floreert de grutto, toch overheersen de twijfels

Het gaat niet goed met Nederlandse weidevogels, zoals de grutto. De afgelopen dertig jaar verdween bijna de helft van de totale weidevogelpopulatie. Dankzij ingrijpende natuurmaatregelen barst het op het erf van boer Burchart van deze vogels. Maar meer dan een onkostenvergoeding krijgt hij niet: “We zijn dag en nacht bezig om de natuur te onderhouden, maar het enige dat iets oplevert is de melk die je verkoopt.” Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf