Honden niet langer toegestaan in natuurgebied Bilwijk

Met ingang van 1 maart 2024 is natuurgebied Bilwijk niet meer toegankelijk voor honden. Het Zuid-Hollands Landschap neemt dit besluit, omdat er overmatig veel hondenpoep ligt. Deze maatregel is genomen met het oog op het behoud van de bijzondere planten in het natuurgebied én ter bevordering van het soortenrijkdom in natuurgebied Bilwijk. Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf

NVWK pleit voor behoud buitendijks ‘oerbos’

Op 13 februari was er een dialoogtafel van de gemeente Krimpenerwaard over de ontwikkeling van de buitendijkse IHC-locatie (rood omlijnd) te Krimpen aan de Lek. Voor de derde keer stelt een ontwikkelaar een plan op voor woningbouw en recreatie, waarbij een 4 ha oud bosje met het karakter van oerbos zal verdwijnen. Het is zeer vogelrijk, kinderen bouwen er hutten (waar zie je dat nog!), bewoners wandelen er een rondje.

Allereerst was er een presentatie van de ontwikkelcombinatie DBL. Uit piepschuimsessies is naar voren gekomen dat in elk geval het iets hoger gelegen deel van het IHC-bos volgens de plannen van DBL zal worden bebouwd. DBL verwacht in april 2024 de eerste stedenbouwkundige schets.

Daarna was er een presentatie van de heer Marckmann van MooiCrempene (met 600 handtekeningen van ondersteuners). Het plan van MooiCrempene is hieronder weergegeven Het plan van MooiCrempene gaat uit van behoud van het IHC-bos.

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Geel is het gebied waar gebouwd mag worden, blauw gebied mag niet bebouwd worden

Op initiatief van MooiCrempene gaf emeritus professor klimaat Pier Vellinga een presentatie over het beleid mbt waterveiligheid. In principe is bebouwing volgens het nieuwe beleid niet toegestaan, maar Rijkswaterstaat beslist pas op basis van een concreet plan. Anders beslist, is bebouwing hier niet toegestaan.

Joke Colijn van de NVWK hield een gloedvol betoog voor behoud van het IHC-bos. Een uniek ooibos, dat verder niet voorkomt in de Krimpenerwaard. Ze heeft een rapport laten opstellen “De ongelooflijke rijkdom van het bos aan de rivier”, waarin volgens een internationaal gebruikte methode de waarde van het bos wordt berekend.

Het rapport is hier te downloaden: 

Het rijk heeft samen met de provincies in 2020 de Nationale Bossenstrategie opgesteld. Doel: 37.000 ha meer bos in Nederland. De provincie heeft dit uitgewerkt in een provincieplan. Onderdelen van het plan: extra bosaanplant en verplichte compensatie (herplanting) bij het kappen van bos. https://www.zuid-holland.nl. De gemeente Krimpenerwaard wil 10% meer bomen in de gemeente en deelt daarom bomen uit aan bewoners. Het kappen van bos is dus in schrille tegenspraak met het algemene beleid van het rijk, provincie en gemeente.

We blijven het proces kritisch volgen!

Foto header: IHC-bos, door Jaap Graveland

Kom in actie voor levende rivieren

Er zijn vele belangen rond de inrichting van het rivierengebied. De afgelopen decennia is de natuur onder druk komen te staan en werd de rivier vooral ingericht als “natte snelweg”. Oefen invloed uit op de besluitvorming van de overheid over de toekomst van ons rivierengebied door voor 12 maart jouw zienswijze in te dienen. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Stappen naar een Nederlandse groennorm

Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Er is een rapport overhandigd aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal waarin een mogelijke groennorm wordt verkend. Een groennorm bepaalt hoeveel groen er moet zijn in een stad en aan welke eisen dat groen moet voldoen. Het rapport, geschreven door Sweco in opdracht van ANWB, Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland, onderzoekt diverse groennormen en biedt inzichten voor een mogelijke Nederlandse groennorm. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Podcast “Toekomst voor Natuur” meer dan 100.000 maal beluisterd!

De podcast ‘Toekomst voor Natuur’ verschijnt al bijna twee jaar elke twee weken op zaterdag. In deze podcast gaat Anthonie Stip voor De Vlinderstichting op zoek naar toekomst voor natuur in de Lage landen. Welke plek heeft natuur in onze samenleving? En wat is natuur eigenlijk? Er zijn al meer dan vijftig afleveringen verschenen, die meer dan 100.000 maal zijn beluisterd. Lees hier het bericht uit Bijenlandschap verder.

Foto: pixabay

Meld je aan voor 2 maart!

Enig idee wat je ziet als je om je heen kijkt in de natuur? Alleen al in één tuin kunnen ruim 1600 planten en dieren leven. Doe mee met de gratis Kennisspecial: Soorten herkennen en beschermen en ontdek welke planten- en diersoorten in Nederland voorkomen, waar je ze kan vinden en hoe je ze beschermt. Ook leer je meer over de invloed van stikstof en klimaatverandering op de natuur.

Voor iedereen van 16 t/m 30 jaar oud organiseren SoortenNL en het Groen Traineeship deze Kennisspecial. Vergroot jouw soortenkennis met online cursusavonden, neem deze kennis mee naar buiten in je eigen buurt en ga twee keer met de hele groep trainees op excursie naar het strand, de zee en naar het moeras. De lessen worden gegeven door professionals van bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging en De Vlinderstichting. Je maakt zo meteen kennis met veel groene organisaties! Lees hier verder.

Foto: pixabay

Informatiemarkt landelijk gebied Krimpenerwaard op 5 februari

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van het landelijk gebied van de Krimpenerwaard en wilt u
erover meedenken? Bezoek dan op maandag 5 februari de informatiemarkt! De informatiemarkt is
van 19.00 tot 22.00 uur in Amicitia, Raadhuisplein 1-5, Lekkerkerk. Agrariërs, inwoners,
natuurbeheerders, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is: u bent van harte welkom!

Wat is er te zien en te horen?
Op 5 februari nemen de gemeente Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland en het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u mee in de ontwikkelingen en opgaven
op het gebied van landbouw, natuur, water en klimaat. U kunt informatiekramen bezoeken, er zijn
panelgesprekken en er is volop gelegenheid om in gesprek te gaan.


Informatiekramen en gesprekken
Er zijn informatiekramen over onder andere het integreren van natuur en landbouw, de aanleg van
nieuwe natuur, maatregelen om stikstof te beperken en de bodemdaling te remmen en nieuwe
verdienmodellen voor boeren, zoals met kruidenrijk grasland. Diverse boeren en experts delen
inspirerende voorbeelden. Ook kunt u actief deelnemen. Er is alle ruimte voor gesprek en dialoog.
Graag horen we uw ideeën en denkrichtingen voor de toekomst van het landelijk gebied.


Panelgesprekken
Op deze avond zijn er twee panelgesprekken. In het eerste gaat het over de opgaven die op het
gebied afkomen en hoe we hier samen aan werken. Gedeputeerde Frank Rijkaart, wethouder Leo
Barth, hoogheemraad Jos Verdoold en enkele agrariërs uit het gebied wisselen hierover van
gedachten. In het tweede panelgesprek staat toekomstperspectief voor agrariërs centraal en wordt er
nagedacht over nieuwe verdienmodellen. Daarover gaan onder meer de Rabobank , Wim Schippers
van de Veldgids, adviseur Barend Meerkerk en agrariërs in gesprek.


Aanmelden of vragen?
Komt u naar de informatiemarkt? Dan stellen we het op prijs als u zich aanmeldt. Dit kan op
www.krimpenerwaard.nl/landbouw. Hier kunt u ook uw vragen of ideeën aan ons doorgeven.


We zien u graag op 5 februari!


Provincie Zuid-Holland
Gemeente Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Foto: Arie van de Graaf