Bestuursovereenkomst Groene Hart ondertekend

Vandaag, 19 mei 2022, ondertekende de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en veertig overheidspartijen de bestuursovereenkomst ’t Groene Hart. Hiermee is ’t Groene Hart het eerste NOVEX- gebied met een gezamenlijke opgesteld ontwikkelperspectief en samenwerkingsafspraken. In zogenaamde NOVEX- gebieden komen zoveel ruimtelijke opgaven samen dat ingrijpende herinrichting nodig is. Dit lukt alleen als overheidspartijen meerjarig de handen ineenslaan. De overeenkomst vormt de basis voor de ontwikkeling van het gebied, inclusief gezamenlijke uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten.

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, waarin de verantwoordelijke overheden in vertegenwoordigd zijn, heeft het initiatief genomen om een Bestuursovereenkomst Groene Hart op te stellen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren overheidspartijen in het Groene Hart aan de kernopgaven in het Groene Hart: het stabiliseren van veenbodems en het robuust inrichten van het watersysteem waarbij het landschap van het Groene Hart herkenbaar blijft en waar kwaliteit aan toegevoegd is. Uitgangspunt is dat alle ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, energieopwekking) ontwikkeld kunnen worden mits dit passend is bij het bodem- en watersysteem van het Groene Hart en het de herkenbaarheid van het Groene Hart versterkt. Nagenoeg alle overheidspartijen in het Groene Hart hebben de overeenkomst ondertekend.
 

Bij de ontwikkeling van het gebied worden de principes uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) toegepast. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is uiteengezet hoe alle belangen worden gewogen, en hoe die allemaal in ons land ingepast kunnen worden. Daarbij gelden drie principes: het voortbouwen op de identiteit van een gebied en het combineren van functies zodat we schaarse ruimte optimaal benutten en kosten besparen. We willen de opgaven waar we voor staan nú aanpakken en niet afschuiven op generaties na ons of op andere gebieden.
 

Samenwerking

NOVI/ NOVEX

De inzichten uit de gebiedsopgaven geven invulling aan de uitvoeringsagenda. Daaraan gekoppeld kunnen investeringsbesluiten genomen worden die worden uitgewerkt in een Regionale Investeringsagenda (RIA). Hiermee past de overeenkomst mooi bij de zeer recent verschenen Ruimtelijke Ordening brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de Nationale Woon- en Bouwagenda en de acht programma’s op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Bron: https://editiegroenehart.nl/2022/05/19/bestuursovereenkomst-groene-hart-getekend/