Stikstof- en natuuraanpak toont vooruitgang richting 2030, maar doelen zijn buiten bereik

De stikstof- en natuurmaatregelen die het kabinet-Rutte IV sinds 2021 heeft ingezet, dragen positief bij aan de toekomstige kwaliteit van de natuur. Naar verwachting daalt de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden met een derde tot 2030, maar liggen de wettelijke stikstofdoelen ver buiten bereik. Voor de natuurherstelmaatregelen die sinds 2021 zijn genomen geldt dat de voortgang en effecten niet bekend zijn. Daarvoor zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Dit vraagt dringend om verbetering. Deze bevindingen staan in het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering van het PBL, WUR en het RIVM. Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf