Voor het behoud van het bos bij het Balkengat/IHC-bos

Afgelopen week heeft de NVWK een brief naar de gemeente gestuurd waarin de NVWK aandringt op behoud van het bos bijhet Balkengat. Hier volgt de samenvatting.

Behoud een verborgen parel: het buitendijkse “bos Balkengat” op het IHC-terrein

Bij Krimpen aan de Lek ligt buitendijks een bijzonder bosje van 5 ha. In ruim twintig jaar is een voor de gemeente uniek oerbos ontstaan met aan de randen wat getijmoeras. Het is ook een speelbos voor kinderen.

Komende tijd beslist de gemeente over het voortbestaan van het bosje. De NVWK wil graag de waarde van dit bosje voor natuur, recreatie, educatie/jeugd en economie onder uw aandacht brengen. In de hoop dat de constructieve houding die de gemeente tot nu toe heeft ingenomen een vervolg krijgt en zal leiden tot behoud van het bos. Momenteel inventariseren NVWK-leden de broedvogelbevolking, in de loop van het voorjaar zal ook de flora en vleermuispopulatie worden geïnventariseerd. Tot slot kunnen we de economische waarde berekenen doordat we geld hebben gekregen om I-Tree software voor dit doel in te zetten, als resultaat van een prijsvraag. We zullen de resultaten aan u ter beschikking stellen.

Behoud van het bosje past goed in het voornemen van de gemeente om het bomenbestand te doen groeien. Omringende gemeenten ontwikkelen tiny forests voor biodiversiteit, recreatie en educatie. Met behoud van dit bosje realiseert de gemeente al zijn eerste tiny forest.”

Foto header; IHC-bos door Jaap Graveland