Oproep; doe mee aan Burgeronderzoek waterkwaliteit

Samen waterkwaliteit onderzoeken

Binnenkort start het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ weer. Dit is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Iedereen kan meehelpen aan dit onderzoek door in de buurt het doorzicht van het water in sloten, singels en plassen te meten, de aanwezigheid van waterplanten en waterdiertjes te bekijken, enzovoort. Speciaal voor natuurorganisaties, amateurwetenschappers en watergerelateerde verenigingen is er dit jaar de mogelijkheid om een ‘supermeetkit’ aan te vragen. In de superkit zit informatie en materiaal om nitraat/fosfaatmonsters te nemen en om extra onderzoek te doen naar waterplanten en -dieren.

Het landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit start donderdag 10 juni a.s. ‘Vang de watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu waaraan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard deelneemt, samen met nog negen waterschappen. In deze gebieden wil de organisatie natuurlijk graag veel metingen ontvangen, zodat we een beter beeld krijgen van de waterkwaliteit in kleine wateren in Schieland en de Krimpenerwaard.

Leden van de NVWK kunnen de supermeetkit aanvragen via de volgende link; https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/meetkit-aanvragen-aw.

Voor meer informatie zie https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

Bron tekst Natuur en Milieu, foto: NVWK

Naar meer biodiversiteit in sloten veenweidegebied

De ’natte dooradering’ van het landelijk gebied, met meer dan driehonderdduizend kilometer aan sloten en duizenden poelen, is voor een groot deel in beheer bij agrariërs. Doel van het Agrarisch- en Landschapsbeheer ( ANLb ) is om deze ‘natte dooradering’ meer voor biodiversiteit in te zetten. Kennisnetwerk OBN ontwikkelde voor sloten in het veenweidegebied een dashboard dat toont welke partijen invloed (kunnen) uitoefenen en een stappenplan.

Verder lezen zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27706

Tekst en foto: www.naturetoday.com

Op waterdieren jacht op 19 juni a.s. voor jongeren van 12 – 17 jaar

Zaterdag 19 juni is er een excursie voor de jongeren van 12 – 17. Samen met een expert van de waterwerkgroep ga je van alles leren over waterdieren. We verzamelen bij de Lekbongerd in Schoonhoven. Ik trek mijn kaplaarzen aan en jij? Geef je op via het aanmeldformulier op de website of via jeugd@nvwk.nl

Datum: zaterdag 19 juni 2021

Tijd: 9:00 tot 11:00 a 12:00 uur

Locatie: Verzamelen bij Boomgaard De Lekbongerd, Lekdijk West 85 in Schoonhoven. 

Foto header: spinnende watertor door Dirk-Jan Saaltink

Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen – Veenlandschappen

Op donderdag 27 mei organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een digitale lezing over de historische ecologie van de Nederlandse landschappen met de nadruk op de veenlandschappen.

Dit is de vierde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Informatie en aanmelden

Tot ver in de middeleeuwen bestond meer dan de helft van ons land uit veenmoerassen. Die moerassen kenden destijds een uitzonderlijk grote ecologische en landschappelijke variatie: van de uitgestrekte open hoogvenen, via beekdalen met broekbossen en zeggenveenmoerassen tot bijzondere kalkmoerassen en uitgestrekte laagveenmoerassen achter de kust. Die variatie hing vooral af van de lokale en regionale hydrologie.

Vanaf de middeleeuwen beschikten mensen over de technieken om deze veenmoerassen op grote schaal te gaan ontginnen en om te zetten in een gevarieerd cultuurlandschap van veenakkers, veenweiden en hooilanden (waaronder ook talrijke blauwgraslanden). Daarbij ontvouwde zich zo mogelijk nog een grotere landschapsecologische variatie vanwege de talrijke gradiënten van natuurlijk, extensief en intensief gebruikt veenland, wat leidde tot een ongekende rijkdom aan flora en fauna.

De intensivering van de landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog veel van deze ecologische rijkdom vernietigd. De vraag tijdens het seminar van 27 mei is hoe historisch-ecologische detailkennis van veenmoerassen en veenweidegebied tot een dieper inzicht kan leiden van deze bijzondere ecosystemen en welke mogelijkheden er komende decennia zijn voor ecologisch en cultuurlandschappelijk herstel. Drie gerenommeerde veendeskundigen delen hun kennis met ons als toehoorders en gaan in debat over de relevantie van deze kennis voor de toekomstige praktijk.

Aanmelden en meer informatie

De bijeenkomst heeft online plaatsgevonden. Gelukkig hebben we de beelden nog…
https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210527_1

Tekst: www.cultureelerfgoed.nl, foto: NVWK

Heempad Journaal 49

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en Natuurtuin De Veenmol. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven.

Grutto met kleurringen gezien in Doove Gat Haastrecht

Grutto WfR-BWm

In de vroege ochtend van 18 april j.l. loop ik, Dirk-Jan Saaltink, een rondje Doove Gat nabij Haastrecht. Het is vroeg en nog erg mistig. Er is weinig te zien, maar gelukkig wel veel te horen. De snor, rietzanger en blauwborst proberen boven het gekrijs en geschreeuw van kokmeeuwen en grauwe ganzen uit te komen. Als ik halverwege de ronde ben, op het stukje fietspad tussen de Vlist en het Doove Gat, kom ik een grutto met kleurringen tegen. Twee dagen eerder had ik de vogel ook al gezien. Omdat de vogel op het fietspad bleef staan roepen kon ik van afstand foto’s maken via de telescoop. Ik meende aan de rechter poot een gele vlag en een rode ring te zien en aan de rechter poot een groene, gele en een metalen ring.

Meer lezen klik dan op onderstaande link

Foto en tekst: Dirk-Jan Saaltink

Wilde bij heeft het moeilijk, zaai vooral inheemse planten

Paardenbloemen zijn de eerste bloemen in het jaar waar bijen op af komen. Ze zijn ook prachtig van kleur, dus laat die lekker staan.’ Dat advies geeft Marjolein de Jong van Imkerij Stadsgoud in Groningen op deze Nationale Zaaidag voor Bijen.

Vooral de wilde bijen zijn afhankelijk van bloemen, legt De Jong uit. ‘Honingbijen leven samen en redden zich vaak wel. Maar wilde bijen zijn solitair en dus echt afhankelijk van voedsel dat ze kunnen vinden.’

De wilde bij heeft het moeilijk, omdat het landschap in Nederland steeds monotoner wordt. ‘We hebben grote graslanden of stukken akkerbouwgrond met één gewas. Daar is weinig voedselvariatie. Bijen houden van kleine stukken grond met veel variatie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/810953/Wilde-bij-heeft-het-moeilijk-Zaai-vooral-inheemse-planten

Bron tekst RTV Noord

Prijs TFI en onderzoek i-tree in IHC Bos

De waarde van bomen voor o.a. klimaatvraagstukken in €uro’s

Recent heeft de NVWK een prijs gekregen voor onze groene inspanningen uit een onverwachte hoek. Lisette van Soest, inmiddels werkzaam bij de gemeente Dordrecht op de afdeling ‘Ruimtelijke kwaliteit, team groen en spelen’, heeft ons aangemeld voor het winnen van een prijs bij het bedrijf TFI (=Tree Fertilizer Injector) Vitaler Groen, waarmee zij vanuit haar functie samenwerkt. TFI Vitaler Groen is gespecialiseerd in het verbeteren van de groeiplaats rond bomen in de bebouwde kom, en het opheffen van verdichting door bestrating en verkeer. Het duurzame effect van een behandeling blijft 7 tot 10 jaar: het wortelstelsel kan zich beter ontwikkelen en bomen zijn gezonder.

Een andere groene partner van de gemeente Dordrecht is IDVerde. Dit innovatieve bedrijf werkt o.a. met het software programma i-Tree Eco. Lisette dacht mee over bestemming van de prijs ad € 675,- en kwam met de suggestie om het IHC-bos bij Krimpen aan de Lek te inventariseren en de waarde van de bomen te laten berekenen volgens de nieuwste software van i-Tree Eco. In het februarinummer beschrijft Jaap Graveland het bos als een ‘verborgen parel’ (pag. 16). IHC wil het bos verkopen, er zijn plannen voor dure buitendijkse woningbouw. Het NVWK-bestuur werd verrast door Lisettes opzienbarende voorstel, en ziet het als een pilot om voor mogelijke andere toepassingen ervaring op te doen. 

Wat doet i-Tree?

i-Tree Eco heeft in samenwerking met een platform van Nederlandse bomenspecialisten de van oorsprong Amerikaanse software omgezet naar Nederlandse omstandigheden. Begin 2019 kwam dit programma beschikbaar nadat er pilots zijn geweest in 14 gemeenten om het te testen, waaronder Dordrecht. De resultaten zijn de vinden in de publicatie ‘De Baten van Bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland’. Of bekijk dit grappige en informatieve filmpje; https://www.youtube.com/watch?v=N1jE5xfzhNA.

i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk op het gebied van hemelwaterregulering, afvang fijn stoffen, schaduwwerking, energiebesparing, CO2 reductie en noem maar op. Bovendien zijn mensen geestelijk en lichamelijk gezonder in een omgeving waar bomen staan en groeien kinderen evenwichtiger op als ze in een groene omgeving buiten kunnen spelen.

De waarde van bomen in onze maatschappij wordt nu vooral bepaald door wat het hout waard is als biomassa, of in het beste geval als bouwmateriaal – dus als de bomen dood zijn. Tot die tijd worden bomen economisch vooral gezien  als onrendabele kostenpost: aankoop, aanplant, onderhoud, enz. Terwijl bomen zoveel meer voor ons doen en ons enorme maatschappelijke kosten besparen. Waarom is het op wereldschaal zo’n drama dat er in Brazilië het Amazone oerwoud in snel tempo verdwijnt om plaats te maken voor een monocultuur van palmolie- of andere plantages – of soms alleen voor de houtopbrengst? Omdat die enorme woudreuzen grote hoeveelheden lucht zuiveren van fijnstof, vruchtbare bodem vasthouden, water opnemen en weer verdampen aan de lucht zodat elders regen valt, CO2 omzetten in zuurstof, een enorme rijkdom aan biodiversiteit huisvesten en grondstoffen voor medicijnen produceren.

i-Tree  introduceert een nieuwe manier van rekenen die veel verder gaat dan de bestaande systemen voor het taxeren van bomen en het bepalen van de waarde van groen. I-Tree heeft vooral ervaring opgedaan met bomen in de bebouwde kom en wil graag de uitdaging van het berekenen van de waarde van zo’n verwilderd boscomplex als het IHC-bos aangaan.

Wat gaan wij doen?

We maken er een leuke NVWK-dag van. Met leden die dit een aantrekkelijke klus lijkt, gaan we een dagdeel bomen opmeten volgens de aanwijzingen en meetapparatuur van i-Tree. De berekeningen gaan uit van gegevens zoals de afmetingen van de kruin, de soort boom, de levensverwachting, de stamlengte en -dikte, enzovoorts. We gaan een paar representatieve plots van zo’n 10 x 10 m uitzetten en die gegevens daarna extrapoleren. De markante bomen meten we apart op en tekenen we in. Over de exacte werkwijze volgt nog een onderhoud met i-Tree, want de gegevens moeten zo compleet en nauwkeurig mogelijk worden aangeleverd. i-Tree laat hier vervolgens het softwareprogramma op los en daaruit volgt dan in euro’s wat het natuurlijk kapitaal van het bos waard is.

Doe je mee?

Wie het IHC-bos een warm hart toedraagt kan meehelpen met plots uitzetten, bomen inventariseren (welke boomkenner doet mee?), opmeten en tellen. De RIVM-maatregelen gelden helaas nog steeds, dus met tientallen tegelijk kunnen we het bos niet in, maar dat is hiervoor ook niet nodig. Een exacte datum hebben we afhankelijk van het gesprek met i-Tree nog niet geprikt, maar stuur gerust vast een mail naar .j.colijn@gmail.com of bel me als je meer informatie wilt.

Het bos wordt al geïnventariseerd op vogels door vier NVWK-leden die er BMP-tellingen doen en we houden nog een inventarisatie van andere planten dan de bomen. Het i-Tree rapport samen met deze inventarisaties levert een veel completer beeld op van wat het bos betekent en waard is voor de kern Krimpen aan de Lek en voor de Krimpenerwaard. En dan hebben we aan de waarden als recreatiegebied en als speelplek voor kinderen nog niet eens een kaartje gehangen, de insecten zijn nog niet geteld, de zoogdieren (denk ook aan vleermuizen!) niet geïnventariseerd. Wie nu denkt: dát is nou net iets voor mij!, voel je dan vooral welkom!

Tekst :Joke Colijn Foto: Lisette van Soest

Raapzaad symbool voor slecht bermbeheer

Een van de meest opvallende planten in april is Raapzaad. Goudgeel kleuren de bermen, akkers en waterkanten waar deze kruisbloemige in groeit en bloeit. Raapzaad wordt door insecten hogelijk gewaardeerd. Toch is de aanwezigheid van de plant meestal geen goed teken. Raapzaad groeit vooral in soortenarme, geklepelde bermen. Na de bloei van Raapzaad valt hier voor insecten weinig meer te halen.

Zie hier voor het volledige bericht.

Bron: www.naturetoday.com

Nederland in top vijf EU-landen met meeste importproducten gelinkt aan ontbossing

Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland waren binnen de EU tussen 2005 en 2017 samen verantwoordelijk voor tachtig procent van de import van grondstoffen gelinkt aan ontbossing. In die periode is gemiddeld elk jaar vijf miljoen hectare (groter dan de oppervlakte van Nederland) natuur in tropische gebieden omgezet voor landbouwproductie. Zie onderstaande link voor meer informatie.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27574

Bron: www.naturetoday.com