Be a boss en teken de petitie van WNF tegen ontbossing

Op dit moment hebben we een unieke kans om wereldwijde ontbossing tegen te gaan. En dat is nodig, want elke 2 seconden verdwijnt er een voetbalveld aan bos! Op de Europese markt kunnen producten afkomstig uit ontboste gebieden gewoon worden verhandeld. Dit moet stoppen: teken daarom nu voor een Europese bossenwet.

Ga naar deze link en vul het formulier tegen ontbossing in.

Bossen, we kunnen niet zonder ze. Ze zijn onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering, ze bieden schoon drinkwater, voedsel en energie, ze zijn goed voor onze gezondheid, ze bieden een thuis aan miljoenen mensen, dieren en planten en ze beschermen ons tegen ziektes. 

Maar we zorgen niet goed voor de bossen. Door onze manier van leven, verliezen we bossen en andere kwetsbare natuurgebieden in een alarmerend tempo. Grote stukken natuur verdwijnen om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Op dit moment kunnen producten afkomstig uit recent ontboste gebieden gewoon worden verhandeld op de Europese markt. De oplossing? Een krachtige EU-bossenwet die er voor zorgt dat deze producten niet op de Europese markt komen.

De Europese Commissie werkt hard aan zo’n bossenwet en vraagt jou, als EU-burger, om je mening te geven. Wij hebben alvast de antwoorden ingevuld die onze bossen het beste beschermen.

Teken nu! Bescherm de bossen en zorg voor een veilig thuis voor mensen, dieren en planten. #Together4Forests

U kunt hier tekenen.

Bron: WNF, afbeelding header; ontbossing in de Amazone, bron: www.greenpeace.nl

Nationale Klimaatweken starten op 12 oktober

Bijdragen aan het klimaat kan op veel manieren. Bijna de helft van de Nederlanders komt al in actie, maar 42% vindt dit nog lastig. Om heel Nederland te helpen nog meer klimaatbewuste keuzes te maken, vinden van 12 oktober tot en met 6 november 2020 de eerste Nationale Klimaatweken plaats. 

Organisaties uit heel het land doen mee onder aanvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van gemeenten tot waterschappen en van multinationals tot energiebedrijven en brancheorganisaties. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op nationaleklimaatweken.nl

In de speciale toolkit vind je informatie en hulpmiddelen voor communicatie. 

Lees hier ook het nieuwsbericht op het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat

De Regionale Energie Strategie is ook voor de Krimpenerwaard niet onbelangrijk. Jaap Graveland, voorzitter van de NVWK is door de gemeente Krimpenerwaard betrokken bij de concept Regionale Energie Strategie Midden-Holland.

Stop bodemdaling in veenweidegebieden

2 september heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uitgebracht. In dit advies dringt de raad erop aan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Het advies is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wie wil er maaien met de eenastrekker (cursus aangeboden)

Het feit dat Patrick Heuvelman stopt als coördinator van de landschapswerkgroep is om meer dan één reden een probleem. O.a. is het ons gebleken dat behalve Patrick (en zijn zoon Niels) niemand van de werkgroep vertrouwd is met maaitrekker. De Groene Motor organiseert daarom woensdag 16 september en maandag 28 september van 10.00 – 16.00 uur maaicursussen voor max. 8 personen per dag met de eenastrekker, waaraan mensen van de NVWK met vier personen mogen deelnemen. Er is gevraagd om z.s.m. aan te geven voor welke datum/data. 

Doordat er niet gemaaid kan worden met de eenastrekker liggen de zomerse werkzaamheden zoals het maaiwerk in de Idylle en HHSK-bermen opeens stil. Voor de Idylle in het Loetbos is een eenmalige regeling met SBB getroffen, maar ideaal is het niet om met hun grote materiaal op kwetsbare bodem te rijden. Het opruimen en afvoeren van het maaisel kan vanaf volgend seizoen wel weer door de werkgroep worden opgepakt, maar het maaien zelf is een probleem.

We willen in het kader van de samenwerking de knotgroep Krimpen eveneens de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Er zijn bij hen ook maaiklussen zoals op het Zwaneneiland, en het geeft bovendien meer flexibiliteit om voor elkaar in te vallen als je bijvoorbeeld net op vakantie bent.

Als u iemand kent die geen lid is van een van de werkgroepen maar misschien wel dit maaiwerk wil doen, dan hoor ik graag van hem/haar. Voor alle duidelijkheid: dit is normaal gesproken een dure cursus, maar is voor u kostenvrij. 

Graag vraag ik geïnteresseerden om hun belangstelling en voorkeurdatum z.s.m. aan mij te willen terugkoppelen, met naam, telefoonnummer en e-mail. Wij vragen de kennis die opgedaan is tijdens deze cursus in te zetten voor de werkzaamheden in onze Idylle en andere projecten. De maaifrequentie ligt laag (niet te vergelijken met wekelijks maaien van het gazon thuis), het er gaat immers om dat bloeiende planten ook zaad kunnen zetten. Voor meer info en/of opgeven voor de cursus kunt u contact opnemen met Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408.

Bij voorbaat onze dank voor uw inzet in onze kwetsbare landschapselementen! Met vriendelijke groet namens bestuur NVWK,

Joke Colijn, PR Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, 06-44744408

Foto header: maaien door Hans Kouwenberg

Onze plantencoördinator Stef van Walsum in het AD

In mei 2019 is de plantenwerkgroep onder leiding van Stef van Walsum gestart met het inventariseren van kilometerhokken in excursieverband. De spelregels zijn simpel;er worden zoveel mogelijk plantensoorten genoteerd in een kilometerhok op één avond. Dit heeft de aandacht getrokken van het AD.

Zie voor het artikel deze link.

Foto header; karpatenklokje door Stef van Walsum

Teken voor een zee zonder plastic!

Plastic. Schildpadden stikken erin, walvissen hebben het in hun maag en albatrossen voeren het aan hun jongen. Teken nu de petitie van WNF!   

How to Beat Plastic

Wij mensen hebben het probleem veroorzaakt, en wij kunnen er ook echt iets aan doen. Er is wereldwijd actie nodig, want alleen samen zorgen we voor de oplossing. In februari 2021 is de Environment Assembly van de Verenigde Naties. Daar wil WNF 2 miljoen handtekeningen aanbieden, waarmee wordt gevraagd om een VN-verdrag tegen plasticvervuiling. In Nederland gaan we voor 200.000 handtekeningen. We zijn al over de helft!

Het verdrag moet:

  • strenge doelen stellen om plastic afval te verminderen voor elke lidstaat van de VN;
  • iedere staat verplichten om een nationaal actieplan te maken om die doelen te bereiken.

Lees meer en teken via deze link.

Na-isolatie en vleermuizen: een tragedie in de spouw

In het kader van energiebesparing en CO2-reductie laten veel mensen de spouwmuur en het dak van hun huis opvullen met isolatiematerialen. Sommige soorten vleermuizen wonen graag in spouwmuren, of onder de dakpannen. De Zoogdiervereniging krijgt steeds vaker signalen dat deze vleermuizen door na-isolatie in de spouw levend begraven worden. Hoe kunnen we deze tragedies voorkomen, en kan na-isolatie naast milieuvriendelijk ook echt natuurvriendelijk worden?

Lees hier verder.

Heempad journaal 43

Hans van Dam woont en werkte in Boskoop. Hij is actief voor IVN Boskoop en in de Natuurtuin De Veenmol in Boskoop. Zijn roots liggen in de Krimpenerwaard. In het Heempad Journaal beschrijft Hans zijn waarnemingen in de natuur en weet bijzondere dingen te vinden om over te schrijven. In dit heempadjournaal heeft Hans o.a tips over mooie gebieden in de buurt, nu we door de COVID-crisis belemmerd zijn om vrijuit te reizen en vertelt hij over de helende werking van planten Op 29 augustus is een excursie over ‘De Natuurapotheek’ in het Zwarte Padgebied Boskoop.

Adviesraad pleit voor verbetering van vitale bodems

Het gaat niet goed gaat met de landbouw-, bos- en natuurbodems in Nederland. In het advies ‘De bodem bereikt’ pleit de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur voor een steviger aanpak in het bodembeleid. De zorg voor vitale bodems is een verantwoordelijkheid van de gehele samenleving, maar de overheid heeft hierin een belangrijke taak.

De zogeheten rurale bodems zijn belangrijk. Voor de landbouw, maar ook voor bosbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en koolstof. Daarom is een vitale bodem noodzakelijk. Die vitaliteit loopt gevaar door intensief gebruik en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Dit wordt verergerd door klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft consequenties voor het water-vasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de uitstoot van broeikasgassen. De met klimaatverandering gepaard gaande extremere weersomstandigheden vragen echter juist om een vitalere bodem die meer water en koolstof opslaat.

ZORG VOOR VITALE BODEMS

De zorg voor vitale bodems is een verantwoordelijkheid van de samenleving als geheel, maar de overheid heeft hierin ook een belangrijke taak. Zij moet er als eerste op toezien dat alle relevante actoren zich veel meer bewust worden van de urgentie van de zorg voor vitale rurale bodems met hun verschillende functies. Weliswaar zijn er tal van goede initiatieven, maar bij ketenpartijen en in beleid verdient de bodemvitaliteit meer aandacht.

MEERDERE FUNCTIES

Omdat de ruimte in Nederland beperkt is moeten de bodems voor meerdere functies kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor landbouw en voor koolstofopslag in het kader van klimaatverandering of voor bos en water-opslag. Maar ook functies als landbouw en natuur kunnen samengaan. Dat kan echter alleen als de bodems vitaal zijn en als het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt. Het houdt ook in dat bodems niet geschikt moeten worden gemaakt voor alle denkbare activiteiten en functies: functies volgen bodem. Het Rijk moet, uitgaande van dat laatste principe, bevorderen dat zo veel mogelijk wordt gestuurd op meervoudig bodemgebruik. Dit uitgangspunt moet worden vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie. Uitwerking daarvan moet primair plaatsvinden door de provincies, door het maken van ruimtelijke keuzes en met behulp van gebiedsgerichte processen.

ADVIESCOLLEGE

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Natuur en Milieu Gelderland heeft via een expertsessie bijgedragen aan de totstandkoming van het rapport ‘De bodem bereikt’.

Rapport de bodem bereikt : https://www.rli.nl/sites/default/files/advies_de_bodem_bereikt_-_def.pdf

Bron: https://www.natuurenmilieugelderland.nl/nieuws/adviesraad-verbetering-bodems

Voedselroutines verhinderen duurzaam en gezond eten

Om ons eten duurzamer en gezonder te maken is het nodig dat wij ingesleten voedsel patronen veranderen en doorbreken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in haar studie: VOEDSELCONSUMPTIE VERANDEREN . In deze studie zijn zeven bouwstenen voor beleid uitgewerkt die duurzamere en gezondere voedselroutines kunnen bevorderen. Een duurzamer en gezonder eetpatroon kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de impact van voedselconsumptie op de leefomgeving.

De PBL-studie onderscheidt drie aangrijpingspunten om eetpatronen te veranderen: duurzamer en meer plantaardig eten, minder voedsel verspillen en producten kopen die duurzamer zijn geproduceerd.
Het Rijk heeft doelen gesteld om een meer plantaardig eetpatroon te stimuleren en voedselverspilling te verminderen. In de praktijk blijkt dit moeilijk realiseerbaar omdat er sprake is van ingesleten gedragsroutines en eetpatronen die niet makkelijk te veranderen zijn. Alleen in samenwerking met ketenpartijen zoals supermarkten, horeca en voedingsmiddelenproducenten, influencers en overheden is de consument in staat om zijn eetpatroon stap voor stap te veranderen.

Hoe duurzaam is mijn eigen eetpatroon?

Wat iemand als duurzaam voedsel ziet kan per persoon verschillen. Voor de een heeft duurzaamheid te maken met dierenwelzijn, voor de ander betekent dit dat er weinig broeikasgassen zijn uitgestoten bij de productie van het voedsel. Via deze interactieve site kun je de effecten van je eigen voedselroutines op het milieu bekijken.


bron: Planbureau voor de Leefomgeving