Vogelbescherming blij met Rekenkamer-onderzoek naar effectiviteit weidevogelbeleid

Vogelbescherming Nederland: De achteruitgang van de grutto – onze nationale vogel –  is niet gestopt ondanks het weidevogelbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en daartoe verstrekte subsidies. Deze ontwikkelingen zijn voor de Algemene Rekenkamer aanleiding tot zorg over de effectiviteit van het weidevogelbeleid voor de grutto en gaat daarom hier onderzoek naar doen. Vogelbescherming juicht dit toe.

De grutto is en blijft een zorgenkindje van de Nederlandse natuurbescherming. De achteruitgang is al tientallen jaren aan de gang, waardoor het aantal broedparen in Nederland nu al met twee derde is afgenomen ten opzichte van dertig jaar geleden. De soort neemt met meer dan 5% per jaar af (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland) en staat op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Lees hier verder het bericht van Vogelbescherming Nederland.

Foto header; grutto door Abe Maayen