Ruimtelijke Puzzel provincie Zuid-Holland – Woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard


De Ruimtelijke Puzzel is een traject dat is gestart door het Rijk. Het Rijk vraagt iedere provincie om nationaal gestelde opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, deze in te passen en te combineren met bestaande provinciale en lokale opgaven.
Op 6 maart 2024 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke Puzzel vastgesteld. Het besluit is aan minister De Jonge toegestuurd.
In de Waardvogel van februari 2024 stond een uitgebreid artikel van Joke Colijn over het Groene Hart Pact; meer regie op toekomstige ontwikkelingen Groene Hart. De NVWK heeft het Groene Hart Pact in het kader van de Ruimtelijke Puzzel onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht.
Voor woningbouw zijn in de Ruimtelijke Puzzel van de provincie Zuid-Holland twee nieuwe grote locaties aangewezen. Het gaat om 2.500 woningen in Sliedrecht Noord en 5.500 woningen in de Gnephoekpolder te Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt aan de rand van een dorp of stad een straatje erbij mogelijk van maximaal 50 woningen.

Over de woningbouwplanning van de gemeente Krimpenerwaard blijft te veel onduidelijkheid bestaan zolang niet transparant is met ingang van welke datum en plannen de extra 4000 gaan tellen. Duidelijk is wel dat de gemeente meer wil bouwen dan voor de eigen woningbehoefte nodig is en voorlopig lijkt het erop dat die 4.000 komen bovenop wat de afgelopen jaren al is gebouwd en/of nog in realisatie is. Anders dan de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard ondersteunt de NVWK maximaal een straatje erbij. Wij pleiten voor het behoud van het unieke open veenweidelandschap. In onze provincie met de hoogste bebouwingsdichtheid is juist een gebied waar ook omringende stedelingen op verhaal kunnen komen, van vitaal belang. De Krimpenerwaard wordt als zodanig niet voor niets als kroonjuweel aangeduid.

Bij de vaststelling van het Ruimtelijke Voorstel hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten nog wel gevraagd met een impactanalyse voor wonen en werken te komen. Als input voor die impactanalyse heeft de NVWK op 3 april 2024 een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd met onze hiervoor vermelde bevindingen over woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard.

Wat betekent dat nu voor de gemeente Krimpenerwaard?
De gemeente Krimpenerwaard wil volgens de Woonvisie van 3 juli 2023, 4.000 woningen bouwen.
Over die 4.000 woningen hebben we de nodige bedenkingen:
– 4.000 woningen is meer dan voor de eigen behoefte;
– de eigen behoefte is volgens de provincie 1.800 woningen;
– de gemeente gaat in de Woonvisie uit van Primos cijfers uit 2019 (2.700 huishoudens) in
  plaats van recentere Primos cijfers uit 2022 (1.090 huishoudens);
– de Woonvisie geldt voor de periode 2023-2028, met een doorkijk naar 2040. Wat is dan de
  startdatum? Zijn de reeds gebouwde woningen al dan niet inbegrepen?
– onduidelijk is of de lopende planontwikkelingen, zomaar circa 900 woningen, wel of niet
  zijn inbegrepen in de 4.000 woningen;
– op 11 januari 2024 heeft de gemeente Krimpenerwaard voor zes locaties
  intentieovereenkomsten gesloten; ontwikkelingen die verder gaan dan een straatje erbij;
– volgens cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek zijn er in de periode januari
  tot en met januari 2024 al 1.305 woningen gebouwd;
– de 4.000 woningen zouden – aldus de gemeente – nodig zijn om de Krimpenerwaard vitaal
  en de voorzieningen op peil te houden. Wat is vitaal? In bijvoorbeeld Berkenwoude is geen
  winkel meer te vinden, toch wonen velen daar met veel plezier en er is een florerend
  verenigingsleven.


 [M2]