Brief van NVWK aan GS over het woningbouwprgramma

Op 6 maart jl. hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke puzzel vastgesteld. Behoudens twee grote woningbouwlocatie te weten Gnephoek te Alphen aan den Rijn en Sliedrecht-Noord, is woningbouw beperkt tot een straatje erbij (maximaal 50 woningen). Een buurtje erbij bleek onbespreekbaar..

Vervolgens komt er op 12 maart 2024 een brief van Gedeputeerde Staten over een besluit tot vaststelling van het Woningbouwprogramma Midden-Holland. En wat lezen we daar?  De provincie heeft nog geen besluit genomen over de volgende locaties:
– Bergambacht-Oost, 350 woningen;
– Krimpen aan de Lek-West, 120 woningen;
– Schoonhoven-Hofland 270 woningen;
– Haastrecht-Zuid / -Bilwijk,130 woningen.

Toch bijzonder op 6 maart 2024 besluiten maximaal een straatje erbij en dan op 12 maart 2024 de hiervoor genoemde bouwlocaties niet afwijzen, maar in beraad houden. Formeel misschien wel verklaarbaar, maar niet uit te leggen, eerst niet en dan toch misschien maar wel. Reden voor de NVWK om op 7 mei 2024 een brief  aan Gedeputeerde Staten te sturen waarin we onze verbazing hebben geuit.

Opmerkelijk is dat op de bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 april 2024 behorende afwegingskaart, de Krimpenerwaard vanwege de bodemdaling is aangeduid als: (bouwen) Nee, tenzij. Ook daar hebben we in de brief van 7 mei jl. aan G.S. op gewezen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard neemt blijkens de Raadsinformatiebrief van 14 mei 2024 de hiervoor weergegeven afwegingskaart van de minister van I&W voor kennisgeving aan. Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat vitaliteit (wat dat ook moge zijn) een belangrijke uitzondering is in het kader van: (bouwen) Nee, tenzij. Zo’n brief van de minister is weliswaar (nog) geen wet, maar daar zo makkelijk aan voorbij gaan, daar kunnen wij niet bij.

De NVWK is niet tegen woningbouw. Een straatje erbij snappen we, bouwen voor je eigen starters, bouwen voor je eigen ouderen snappen we ook. Maar dan houdt het ook op. Er wordt niet gebouwd voor bijvoorbeeld inwoners van Rotterdam. Die willen ook wel ergens kunnen recreëren en dat kan dan prima in de Krimpenerwaard. We zijn van mening dat het unieke open veenweide landschap van de Krimpenerwaard bescherming behoeft.


Foto header: Pixabay

Hieronder de brief van de NVWK aan GS

Gaat de gemeenteraad afplaggen afvlaggen?

Dinsdag 4 juni stemt de Gemeenteraad van Krimpenerwaard over een motie van de SGP die ertoe moet leiden dat afplaggen in NNN-gebieden wordt gestopt. Afplaggen blijkt heel effectief om vochtige hooilanden en natte schraallanden te herstellen door veraarde, voedselrijke toplagen te verwijderen.
De motie van de SGP bevat nogal wat onjuistheden en Maarten Breedveld zet de feiten op een rijtje in een bijdrage op LinkedIn. Lezen voor je besluit!

De NVWK heeft maandagochtend meteen een brief gestuurd naar de Raad en dringt erop aan dat de Raad de motie verwerpt. Voor de argumenten klik hier.

Het ZHL heeft een factsheet ontworpen over het nut van afplaggen. Die kunt u hieronder downloaden.

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.

Lees hier verder.

Of ga hier rechtstreeks naar de petitie.

Wie helpt de website van Prachtlint in de Krimpenerwaard te bouwen?

Prachtlint Krimpenerwaard bestaat nu twee jaar. We hebben een aparte pagina op de website van Prachtlint Alblasserwaard maar willen eigen pagina’s toevoegen. Die pagina’s gaan informatie bevatten over de activiteiten en bijeenkomsten van Prachtlint Krimpenerwaard én informatie om je eigen tuin of erf te helpen vergroenen. We gaan daarvoor de kennis en informatie die we bij het erfvogelproject hebben verzameld bijwerken en over zetten naar de Prachtlint site zodat we meer mensen kunnen bereiken. Het is een leuke, afgeronde klus die je in een paar maanden kunt realiseren. De inhoud (content), zoals herschreven teksten, fotos en tabellen, komt van NVWK-leden en Prachtlint deelnemers. Jouw bijdrage bestaat er uit dat je de pagina’s bouwt en deze inhoud plaatst, inclusief eventuele links naar andere sites. Mochten er technisch complexe onderdelen zijn, dan is daarvoor budget beschikbaar voor het inhuren van IT-er. Maar uitgangspunt is zoveel mogelijk ‘zelf doen’. Uiteraard helpen we je bij de planning en de contacten.
Wie o wie? Heb je interesse of vragen, neem dan even contact op met Charlotte Diepenhorst, programmacoördinator: charlotte@lots-and-more.nl

Natuurorganisaties geven minister LNV 10 punten mee Landbouwakkoord

De verwachtingen voor het te sluiten Landbouwakkoord zijn hoog. Het akkoord moet op vele uitdagingen een antwoord bieden: een toekomstperspectief voor de sector, het verdienmodel van de boer, uitwerking van het concept kringlooplandbouw en een niet-vrijblijvende bijdrage van ketenpartijen.

Perspectief voor de boer én de natuur

In een gezamenlijke brief van de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland roepen we minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op de onderstaande tien aandachtspunten en prioriteiten een plek te geven, zodat er perspectief komt voor de boer én de natuur.

  1. Stel 31 maart 2023 als deadline aan de onderhandelingen vast en houd daarbij rekening met de tijdslijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
  2. Werk tijdens de onderhandelingen door aan het kabinetsplan (‘perspectiefbrief’) met perspectief voor de landbouw. Boeren én de natuur kunnen geen vertraging permitteren.
  3. Er zijn nog geen doelen voor natuurherstel, water en klimaat vastgesteld voor 2040, terwijl deze doelstellingen een essentieel kader zijn waarbinnen het Landbouwakkoord tot perspectief voor de sector moet komen.
  4. Alleen met een visie gaan de onderhandelingen slagen. Uitgangspunten zijn wat ons betreft onder andere het Aanvalsplan Landschapselementen (met 10% groenblauwe dooradering), het Aanvalsplan Grutto, en de door LNV opgestelde Visie Kringlooplandbouw.
  5. Wij hechten er grote waarde aan dat de voorzitter van het Landbouwakkoord regie houdt op de deelnemers aan deze deeltafels. Het is wat ons betreft niet wenselijk dat aan enkel de hoofdtafel besloten wordt wie er aan de deeltafels zitting nemen.
  6. Richt naast sectortafels ook verticale ketentafels en tafels over specifieke aandachtspunten zoals pacht en biologische landbouw in.
  7. Houd vast aan de harde uitgangspunten dat de doelstellingen ten aanzien van natuurherstel en klimaat voor 2030, voor water in 2027, en de uitvoering van de aanbevelingen over piekbelasters, PAS-melders en de Kritische Depositie Waarde (KDW) vast staan.
  8. Maak gebruik van de artikel 210bis uit de GMO-verordening van de Europese Commissie voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen boeren, toeleveranciers, verwerkers en retail. Zo komen zij samen tot meer duurzame agrarische productie, verwerking en afzet met een goed verdienmodel.
  9. Wij adviseren om zo snel mogelijk een bovennorm voor GVE vast te stellen die niet hoger is dan 2,3GVE per hectare en een fors verlaagde norm rondom Natura2000 gebieden.
  10. Tussenresultaten en het eindresultaat van een Landbouwakkoord moeten door onafhankelijke, wetenschappelijke deskundigen getoetst worden op doelbereik. Als het de doelen niet bereikt, dan moet het akkoord aangepast worden.

De landbouwsector staat voor de grootste transitie sinds Mansholt. Boeren hebben behoefte aan perspectief en de natuur heeft behoefte aan herstel. Beiden kunnen niet langer wachten.

Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt: 40 voetbalvelden vergroend

In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners zich gezamenlijk in voor een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Maar liefst 135 gemeenten streden mee. Vandaag maakt de organisatie de winnende gemeenten bekend. In drie klassementen winnen Breda, Almelo en Hollands Kroon: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente Den Haag verwijderde in totaal de meeste tegels (306.178). Nederlands bekendste TV tuinman Lodewijk Hoekstra overhandigde hen de Gouden Tegel.

Het NK Tegelwippen werd voor het derde jaar op rij georganiseerd. De competitie bewijst wederom dat het niet alleen een ludieke strijd is, maar ook daadwerkelijk vergroening oplevert. Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten: heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. In totaal zijn 2.818.011 tegels gewipt en is er ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden! Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.

Wil je meer lezen over het tegelwippen, klik dan hier.

Bron: persberichten.nl

Gematigd positief over rapport Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes na zijn gesprekken met de vele verschillende betrokkenen zijn advies over de stikstofcrisis in het rapport ‘Wat kan wel’. Vogelbescherming is er gematigd positief over, net als de andere natuur- en milieuorganisaties.

Noodzaak natuurherstel

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds zijn gematigd positief over het advies van Remkes.

De organisaties zijn blij dat Remkes consistent is met zijn eerdere bevindingen over de noodzaak van een onontkoombare aanpak om de natuur te herstellen. Ze zien echter wel zorgpunten in onder meer het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Ook de eventuele uitwerking in een landbouwakkoord brengt het risico op vertraging met zich mee.

Impasse desastreus

De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn. Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van de natuur in Nederland.

Landbouwtransitie in ieders belang

De neerslag van stikstof is al decennia lang veel te hoog en we zien de effecten ervan in de natuurgebieden. De vegetatie verandert, insecten nemen af, vogels kunnen minder voedsel vinden en brengen minder jongen groot. Het verdwijnen van tapuit en korhoen is voor een groot deel terug te voeren op stikstof.

Maar het gaat niet alleen om een zeldzame soorten. Bosvogels op de Veluwe zoals de koolmees krijgen door kalkgebrek dunne eischalen en de kuikens hebben groeiproblemen. Het hele samenhangende en kleurrijke tapijt van onze natuurlijke systemen is aan het rafelen.

Daarbij is stikstof maar één probleem van de veel te intensieve landbouw. Boerenlandvogels als veldleeuwerik en grutto lijden al lange tijd onder de steeds eentoniger graslanden, het vele maaien, de lage waterstanden en bestrijdingsmiddelen.

De urgentie is zo groot, dat we nu de omslag moeten maken naar een echt duurzame, natuurinclusieve landbouw waarmee we vele problemen in één keer oplossen en waarmee boeren een goede boterham kunnen verdienen. Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat het kan, boeren mét natuur.

Dus laten we nu vooral doorpakken. We zijn dan ook blij dat Remkes deze denklijn deelt en aangeeft dat een landbouwtransitie in ons aller belang is. Als natuur- en milieuorganisaties kunnen we niet genoeg benadrukken hoe cruciaal de rol van de grote veevoerbedrijven, chemieconcerns en banken hierbij is, juist ook om boeren perspectief te bieden.

Bron; https://www.vogelbescherming.nl

Rapport Remkes: ‘Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’.

Vandaag, 5 oktober 2022, is uitgebracht het Rapport Remkes ‘Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’.

Het kabinet is voornemens om op 14 oktober 2022 op hoofdlijnen een eerste reactie op dat rapport te geven.

In november 2022 zal dan de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met een verdere concretisering van de doelen en nadere uitwerking van de structurerende keuzes, en de toekomst van de landbouw.

Doormiddel van deze link kan nadere informatie worden gedownload.

Het gaat dan om:

– de Kamerbrief over het Rapport Remkes van de ministers voor Stikstof en Natuur en voor LNV aan de voorzitter van de Tweede Kamer (de tekst van de Kamerbrief van 5-10-2022 is hieronder weergegeven);

– de beslisnota bij Kamerbrief over het Rapport Remkes;

– het Rapport Remkes: “Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief”.

Heggen, bosstroken en natuurlijke oevers moeten over 8 jaar verdubbeld zijn

De herfst is begonnen, en daarmee hét seizoen om heggen, houtwallen en bosstroken te planten. Die hebben grote waarde voor het landschap en de natuur. Maar er is ook haast bij, om onze eigen klimaatdoelen te halen en aan Europese afspraken voor natuurbescherming te voldoen.

In 2030 moet ten minste 5 procent van het landelijk gebied bestaan uit “blauw-groene dooradering” – en in 2050 tien procent. Nu is dat 2 à 3 procent.

Met een woensdag gepresenteerd aanvalsplan moeten krachten worden gebundeld. Afzender is de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een samenwerking van wetenschappers, bedrijven, boeren en andere burgers die de natuurlijke soortenrijkdom van Nederland willen herstellen. Die gaat bij insecten, planten en vogels in rap tempo achteruit.

Een relatief eenvoudige manier om biodiversiteitsverlies te stoppen en zelfs om te draaien, is het terugbrengen van zogeheten landschapselementen. Dat is een verzamelterm voor allerlei vaak levende objecten en afscheidingen, zoals knotwilgen, losse bomen, smalle bosstroken, natuurlijke oevers, hoogstamboomgaarden en heggen.

Lees hier het artikel verder.

Door: Rolf Schuttenhelm