Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.

Lees hier verder.

Of ga hier rechtstreeks naar de petitie.

Plan voor vakantiehuisjes aan rand van natuur stuit op fel verzet

Vakantiehuisjes bouwen aan de rand van een natuurgebied, met uitzicht op het groene polderlandschap? De toerismesector staat te trappelen, omwonenden zitten er juist totaal niet op te wachten.

Helpen ze met dit plan nou de natuur om zeep, zoals bewoners beweren? Of is het, afgaande op de woorden van de gemeente en de toerismesector, juist een kans? Tijdens de eerste informatiebijeenkomst voor de bewoners van het gebied wordt meteen al duidelijk dat de meningen daarover duidelijk verdeeld zijn. ,,Dat gebied heeft juist de rijkste natuur”, zegt inspreker Max Ossevoort (70), voormalig voorzitter van Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. ,,Er zijn in het verleden voorstellen gedaan om de natuur te verbeteren en verrijken en die zijn ook uitgevoerd. Er zijn diverse biotopen gecreëerd, er broeden allerlei bedreigde vogelsoorten en wat willen ze er nu gaan doen? Bouwen!” Ossevoort richt zich tot het publiek en stelt de vraag: ,,Wie is tegen tiny houses in de Krimpenerhout?” Vrijwel alle handen in de zaal gaan de lucht in.

‘Bouw ergens anders’

Ossevoort wijst naar een stuk boerenland dat ‘onder handbereik’ ligt, ten zuiden van de surfplas, waar wat hem betreft ook net zo makkelijk de vakantiehuisjes zouden kunnen komen. ,,Dan moet de gemeente dat stuk grond aankopen. Daar hangt dan natuurlijk wel een prijskaartje aan, maar dan kan de natuur behouden blijven.”

Huisjes bij de surfplas

De toerismesector is juist positief over het voornemen van de gemeente Krimpenerwaard: er moeten meer voorzieningen komen om te kunnen overnachten. De gemeente en de Groenalliantie hebben hun oog laten vallen op de strook ten zuiden van de surfplas in natuurgebied de Krimpenerhout. Volgens hen is dat de plek bij uitstek voor 120 tiny houses. Het plan stuit echter op veel verzet bij bewoners uit het gebied. Met de bouw van de vakantiehuisjes zou de bestaande natuur om zeep worden geholpen.

Het is een alternatieve locatie, stelt wethouder Wisja Pannekoek (onder andere natuur, recreatie en toerisme). Het eerste schetsontwerp dat de initiatiefnemer had ingediend, was voor een lap grond langs de Breekade. Dat werd volgens hem afgekeurd omdat de natuur daar te zwaar zou worden aangetast als de huisjes daar zouden komen. Het alternatief dat daarna werd gekozen – huisjes op een strook aan de kant van de Oude Wetering – zou minder ten koste gaan van de natuur.

Bij veel van de bewoners leeft de vrees dat in het recreatiegebied de rust ver te zoeken zal zijn als de huisjes er eenmaal staan. ,,De surfplas en overige recreatievoorzieningen trekken in de zomermaanden al veel bezoekers”, verwoordde een van hen het. ,,Ze komen overal van buiten het gebied vandaan. Straks met de 120 huisjes – en vier personen per huisje – wordt het helemaal een drukte van belang. Dan rijden de auto’s van recreanten af en aan. Dat moeten we niet willen.”

Twijfel aan oprechtheid wethouder

De toehoorders die zich ook door Sebastiaan Huls van de Groenalliantie lieten bijpraten over de prille ontwikkelingen, twijfelden aan de openheid en oprechtheid van de wethouder. Vanuit de gemeente is gezegd dat het niet de bedoeling is om een vakantiepark van Center Parcs of een vergelijkbare marktpartij neer te zetten. ,,Maar onder aan de pagina’s van het onderzoeksrapport”, hield een Krimpenaar het bewuste rapport omhoog, ,,staat toch echt ‘behoefte-onderzoek vakantieparken’.” De wethouder had er geen antwoord op.

Even was het alsof Pannekoek wilde laten doorschemeren dat het plan ook wel eens van tafel kon worden geveegd. ,,Kunnen we het plan realiseren? Daarom zitten we hier”, zei hij. ,,We zitten in een fase dat we met u het gesprek willen aangaan. Misschien komen we er wel, misschien ook niet.” ,,Zoek dan een andere plek”, werd er geroepen. ,,Daar denkt de gemeente anders over”, luidde Pannekoeks weerwoord echter. Daaruit maakten anderen weer op dat het besluit al lang vaststaat. ,,We worden genaaid”, stelde een vrouw hardop.

Peter Gillis

Onbegrip was er ook over het feit dat Pannekoek de naam van de initiatiefnemer die zich met het idee voor de vakantiehuisjes bij de gemeente meldde, niet wil prijsgeven. Wel gaf hij aan dat mogelijk ook andere gegadigden zich nog melden, als het tot een aanbesteding komt. ,,Wat als Peter Gillis zich meldt?” De vraag uit het publiek zorgde voor gelach. ,,Dan”, reageerde de wethouder, ,,zal hij zich moeten houden aan de door ons gestelde eisen.”

De wethouder herhaalde voortdurend nog in de ‘onderzoekende fase’ te zitten en zei de opmerkingen vanuit de zaal ‘mee te nemen’. ,,We moeten de randvoorwaarden nog bepalen. Misschien worden het geen 120 maar 60 huisjes en vinden de mensen ook dat nog te veel.” Een man achter in de zaal: ,,Eén is al te veel. Schrap dat hele plan uit de Krimpenerwaard! Weg ermee!”

Pannekoek beloofde de aanwezigen actief te blijven betrekken bij voortgang van de plannen. Wordt dus vervolgd.

Bron: AD

Wie helpt de website van Prachtlint in de Krimpenerwaard te bouwen?

Prachtlint Krimpenerwaard bestaat nu twee jaar. We hebben een aparte pagina op de website van Prachtlint Alblasserwaard maar willen eigen pagina’s toevoegen. Die pagina’s gaan informatie bevatten over de activiteiten en bijeenkomsten van Prachtlint Krimpenerwaard én informatie om je eigen tuin of erf te helpen vergroenen. We gaan daarvoor de kennis en informatie die we bij het erfvogelproject hebben verzameld bijwerken en over zetten naar de Prachtlint site zodat we meer mensen kunnen bereiken. Het is een leuke, afgeronde klus die je in een paar maanden kunt realiseren. De inhoud (content), zoals herschreven teksten, fotos en tabellen, komt van NVWK-leden en Prachtlint deelnemers. Jouw bijdrage bestaat er uit dat je de pagina’s bouwt en deze inhoud plaatst, inclusief eventuele links naar andere sites. Mochten er technisch complexe onderdelen zijn, dan is daarvoor budget beschikbaar voor het inhuren van IT-er. Maar uitgangspunt is zoveel mogelijk ‘zelf doen’. Uiteraard helpen we je bij de planning en de contacten.
Wie o wie? Heb je interesse of vragen, neem dan even contact op met Charlotte Diepenhorst, programmacoördinator: charlotte@lots-and-more.nl

Natuurorganisaties geven minister LNV 10 punten mee Landbouwakkoord

De verwachtingen voor het te sluiten Landbouwakkoord zijn hoog. Het akkoord moet op vele uitdagingen een antwoord bieden: een toekomstperspectief voor de sector, het verdienmodel van de boer, uitwerking van het concept kringlooplandbouw en een niet-vrijblijvende bijdrage van ketenpartijen.

Perspectief voor de boer én de natuur

In een gezamenlijke brief van de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland roepen we minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op de onderstaande tien aandachtspunten en prioriteiten een plek te geven, zodat er perspectief komt voor de boer én de natuur.

  1. Stel 31 maart 2023 als deadline aan de onderhandelingen vast en houd daarbij rekening met de tijdslijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
  2. Werk tijdens de onderhandelingen door aan het kabinetsplan (‘perspectiefbrief’) met perspectief voor de landbouw. Boeren én de natuur kunnen geen vertraging permitteren.
  3. Er zijn nog geen doelen voor natuurherstel, water en klimaat vastgesteld voor 2040, terwijl deze doelstellingen een essentieel kader zijn waarbinnen het Landbouwakkoord tot perspectief voor de sector moet komen.
  4. Alleen met een visie gaan de onderhandelingen slagen. Uitgangspunten zijn wat ons betreft onder andere het Aanvalsplan Landschapselementen (met 10% groenblauwe dooradering), het Aanvalsplan Grutto, en de door LNV opgestelde Visie Kringlooplandbouw.
  5. Wij hechten er grote waarde aan dat de voorzitter van het Landbouwakkoord regie houdt op de deelnemers aan deze deeltafels. Het is wat ons betreft niet wenselijk dat aan enkel de hoofdtafel besloten wordt wie er aan de deeltafels zitting nemen.
  6. Richt naast sectortafels ook verticale ketentafels en tafels over specifieke aandachtspunten zoals pacht en biologische landbouw in.
  7. Houd vast aan de harde uitgangspunten dat de doelstellingen ten aanzien van natuurherstel en klimaat voor 2030, voor water in 2027, en de uitvoering van de aanbevelingen over piekbelasters, PAS-melders en de Kritische Depositie Waarde (KDW) vast staan.
  8. Maak gebruik van de artikel 210bis uit de GMO-verordening van de Europese Commissie voor het maken van duurzaamheidsafspraken tussen boeren, toeleveranciers, verwerkers en retail. Zo komen zij samen tot meer duurzame agrarische productie, verwerking en afzet met een goed verdienmodel.
  9. Wij adviseren om zo snel mogelijk een bovennorm voor GVE vast te stellen die niet hoger is dan 2,3GVE per hectare en een fors verlaagde norm rondom Natura2000 gebieden.
  10. Tussenresultaten en het eindresultaat van een Landbouwakkoord moeten door onafhankelijke, wetenschappelijke deskundigen getoetst worden op doelbereik. Als het de doelen niet bereikt, dan moet het akkoord aangepast worden.

De landbouwsector staat voor de grootste transitie sinds Mansholt. Boeren hebben behoefte aan perspectief en de natuur heeft behoefte aan herstel. Beiden kunnen niet langer wachten.

Foto header: Jasper Tiemens

Ruim 2,8 miljoen tegels gewipt: 40 voetbalvelden vergroend

In de afgelopen zeven maanden hebben meer dan 2,8 miljoen tegels ruimte gemaakt voor groen: een nieuw record voor het NK Tegelwippen. Onder het motto ‘tegels eruit, groen erin’ zetten bewoners zich gezamenlijk in voor een fijnere leefomgeving en een meer klimaatbestendige toekomst. Maar liefst 135 gemeenten streden mee. Vandaag maakt de organisatie de winnende gemeenten bekend. In drie klassementen winnen Breda, Almelo en Hollands Kroon: zij wipten de meeste tegels per inwoner. Gemeente Den Haag verwijderde in totaal de meeste tegels (306.178). Nederlands bekendste TV tuinman Lodewijk Hoekstra overhandigde hen de Gouden Tegel.

Het NK Tegelwippen werd voor het derde jaar op rij georganiseerd. De competitie bewijst wederom dat het niet alleen een ludieke strijd is, maar ook daadwerkelijk vergroening oplevert. Van mini-tuintjes tot vergroende schoolpleinen en van private tuintransformaties tot grote buurtprojecten: heel veel mensen staken de handen uit de mouwen. In totaal zijn 2.818.011 tegels gewipt en is er ruim 250.000 m² vergroend. Dat zijn maar liefst 40 voetbalvelden! Op nk-tegelwippen.nl/tegelstand is de eindstand van alle 135 gemeenten te vinden.

Wil je meer lezen over het tegelwippen, klik dan hier.

Bron: persberichten.nl

Gematigd positief over rapport Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes na zijn gesprekken met de vele verschillende betrokkenen zijn advies over de stikstofcrisis in het rapport ‘Wat kan wel’. Vogelbescherming is er gematigd positief over, net als de andere natuur- en milieuorganisaties.

Noodzaak natuurherstel

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds zijn gematigd positief over het advies van Remkes.

De organisaties zijn blij dat Remkes consistent is met zijn eerdere bevindingen over de noodzaak van een onontkoombare aanpak om de natuur te herstellen. Ze zien echter wel zorgpunten in onder meer het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Ook de eventuele uitwerking in een landbouwakkoord brengt het risico op vertraging met zich mee.

Impasse desastreus

De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn. Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van de natuur in Nederland.

Landbouwtransitie in ieders belang

De neerslag van stikstof is al decennia lang veel te hoog en we zien de effecten ervan in de natuurgebieden. De vegetatie verandert, insecten nemen af, vogels kunnen minder voedsel vinden en brengen minder jongen groot. Het verdwijnen van tapuit en korhoen is voor een groot deel terug te voeren op stikstof.

Maar het gaat niet alleen om een zeldzame soorten. Bosvogels op de Veluwe zoals de koolmees krijgen door kalkgebrek dunne eischalen en de kuikens hebben groeiproblemen. Het hele samenhangende en kleurrijke tapijt van onze natuurlijke systemen is aan het rafelen.

Daarbij is stikstof maar één probleem van de veel te intensieve landbouw. Boerenlandvogels als veldleeuwerik en grutto lijden al lange tijd onder de steeds eentoniger graslanden, het vele maaien, de lage waterstanden en bestrijdingsmiddelen.

De urgentie is zo groot, dat we nu de omslag moeten maken naar een echt duurzame, natuurinclusieve landbouw waarmee we vele problemen in één keer oplossen en waarmee boeren een goede boterham kunnen verdienen. Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat het kan, boeren mét natuur.

Dus laten we nu vooral doorpakken. We zijn dan ook blij dat Remkes deze denklijn deelt en aangeeft dat een landbouwtransitie in ons aller belang is. Als natuur- en milieuorganisaties kunnen we niet genoeg benadrukken hoe cruciaal de rol van de grote veevoerbedrijven, chemieconcerns en banken hierbij is, juist ook om boeren perspectief te bieden.

Bron; https://www.vogelbescherming.nl

Rapport Remkes: ‘Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’.

Vandaag, 5 oktober 2022, is uitgebracht het Rapport Remkes ‘Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief’.

Het kabinet is voornemens om op 14 oktober 2022 op hoofdlijnen een eerste reactie op dat rapport te geven.

In november 2022 zal dan de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de hoofdlijnen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met een verdere concretisering van de doelen en nadere uitwerking van de structurerende keuzes, en de toekomst van de landbouw.

Doormiddel van deze link kan nadere informatie worden gedownload.

Het gaat dan om:

– de Kamerbrief over het Rapport Remkes van de ministers voor Stikstof en Natuur en voor LNV aan de voorzitter van de Tweede Kamer (de tekst van de Kamerbrief van 5-10-2022 is hieronder weergegeven);

– de beslisnota bij Kamerbrief over het Rapport Remkes;

– het Rapport Remkes: “Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief”.

Heggen, bosstroken en natuurlijke oevers moeten over 8 jaar verdubbeld zijn

De herfst is begonnen, en daarmee hét seizoen om heggen, houtwallen en bosstroken te planten. Die hebben grote waarde voor het landschap en de natuur. Maar er is ook haast bij, om onze eigen klimaatdoelen te halen en aan Europese afspraken voor natuurbescherming te voldoen.

In 2030 moet ten minste 5 procent van het landelijk gebied bestaan uit “blauw-groene dooradering” – en in 2050 tien procent. Nu is dat 2 à 3 procent.

Met een woensdag gepresenteerd aanvalsplan moeten krachten worden gebundeld. Afzender is de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een samenwerking van wetenschappers, bedrijven, boeren en andere burgers die de natuurlijke soortenrijkdom van Nederland willen herstellen. Die gaat bij insecten, planten en vogels in rap tempo achteruit.

Een relatief eenvoudige manier om biodiversiteitsverlies te stoppen en zelfs om te draaien, is het terugbrengen van zogeheten landschapselementen. Dat is een verzamelterm voor allerlei vaak levende objecten en afscheidingen, zoals knotwilgen, losse bomen, smalle bosstroken, natuurlijke oevers, hoogstamboomgaarden en heggen.

Lees hier het artikel verder.

Door: Rolf Schuttenhelm

Foto header: Valentijn te Plate, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Onderzoek: welke bomen helpen ons het best?

Dat bomen nuttig zijn om hitte-eilanden te voorkomen is al langer bekend. Nu wordt voor het eerst onderzocht welke bomen het meest helpen. Klimaatverandering stelt onze bomen op de proef. Tegelijkertijd hebben we juist die bomen steeds harder nodig in een veranderend klimaat. Wageningen University Research bekijkt welke stadsbomen we het beste kunnen planten.

Hier kan je het bericht van Binnenlands Bestuur verder lezen.

Illustratie header: https://oost-online.nl/

PBL: leefomgevingskwaliteit Nederland blijft structureel onder druk staan

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022, een tweejaarlijkse uitgave. 

De kwaliteit van onze leefomgeving moet verbeteren, stellen de onderzoekers. Sterker nog: er moet meer reserve komen in de doelen van de leefomgevingskwaliteit van Nederland. Dat vergt een zekere overmaat aan kwaliteit. Alleen dan kunnen wonen, werken, landbouw en natuur zich sneller en met meer flexibiliteit ontwikkelen. 

Hier kunt u het bericht verlezen van het Planbureau voor de Leefomgeving.