Muizenruiters gebouwd op NL-doet

Op zaterdag 12 maart zijn op vijf locaties muizenruiters gezet in het kader van NLdoet. Het bouwen van zo’n ruiter gebeurde met 3 à 4 personen in een paar uur. 
De muizenruiters zijn geplaats op boerderij P. Spruijt in Vlist, in het Vaartland helemaal achteraan op een boomgaard, op een perceel te bereiken via de Tiendweg bij Krimpen aan de Lek, op de Koolwijkseweg te Stolwijk en op boerderij Het Paradijs in Haastrecht.

De muizenruiters blijven tenminste een paar jaar staan om te kunnen beoordelen of ze worden gebruikt voor onze doelen. Gedurende het broedseizoen vullen de weidewachters of leden van de uilenwerkgroep, die lopen in het gebied waar de ruiter staat, regelmatig wat graan aan door de vulbuis (trechter met brede tuit mee), om muizen te blijven aantrekken. Dit graan valt op de grond, dus niet heel veel tegelijk om te voorkomen dat het wegrot. Het graan op de grond en zal ook grondbewonende woelmuizen aantrekken, die op hun weg naar de ruiter kwetsbaar zijn voor predatoren. Het hooi binnenin de ruiter blijft droog als het regent, andere muizensoorten zullen dan ook graag zo’n muizenruiter als woning kiezen. Muizen eten zowel van de droge zaden en knoppen in het kruidenrijke hooi, als van het graan. Ná het broedseizoen stoppen we met bijvullen, om te voorkomen dat predatoren onnodig in aantal toenemen. Het hooi zal langzaam inklinken. Half februari 2023, voordat het volgende broedseizoen start, vullen we kruidenrijk maaisel uit 2022 (van onze Idylles) en opnieuw graan aan, zodat er al een nieuwe muizengeneratie is als de weidevogel- en steenuilkuikens worden geboren.

Alles over muizenruiters kunt u lezen in onderstaand artikel wat ook verschenen is in de Waardvogel van februari 2022.

Foto header: Vogelbescherming Nederland

Uitnodiging Weidevogelnetwerkmiddag 2 april 

Graag nodigt De Groene Motor de weidewachters uit om met elkaar het vogeljaar 2022 in te gaan. Het seizoen is begonnen en ook over voorgaande jaren valt er het één en ander bij te praten. De Groene Motor kijkt ernaar uit elkaar live te ontmoeten op zaterdag 2 april met een mooi programma in Vlaardingen.
Luister en praat mee over drones, het succesverhaal van Vereniging Vockestaert over het project Kraaiennest en het verhaal van grutto Tanja. Ben jij erbij?

Hier kun je het programma bekijken en je opgeven voor de weidevogelnetwerkdag.

Foto header: Adriaan van Wijck

Goeie grutto’s!

Grutto’s arriveren vanaf februari in Nederland. In het hele vroege voorjaar keert onze nationale vogel traditiegetrouw terug uit overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en West-Afrika. We horen veel over de grutto in de media én Vogelbescherming houdt niet op er aandacht voor te vragen. Wat voor vogel is het eigenlijk?

Eerst maar even waarom grutto’s zo vaak in de krant en op tv verschijnen. De grutto – bijnaam: Koning van de Weide – is uitgegroeid tot symbool van de teloorgang van de biodiversiteit op het platteland. Deze soort gaat dan ook met 5% per jaar achteruit en staat op de Rode Lijst. Veel vogels van het boerenland staan op de Rode Lijst. Nederland is kampioen export van landbouwproducten, maar dat is wel ten koste gegaan van de Nederlandse natuur in het landelijke gebied. Overal? Nee, dat zeker niet, er zijn enclaves en plekken waar het anders wordt aangepakt.

Het heikele punt

Grutto’s broeden op weilanden en krijgen daar te weinig jongen groot. Hebben de boeren de schuld dat grutto’s verdwijnen?! Vaak wordt gedacht dat Vogelbescherming dat vindt. Dat is niet zo. Agrarische bedrijven zijn gaandeweg steeds efficiënter gaan produceren tegen zo gering mogelijke kosten om ons en de consumenten in China en elders in de wereld van zuivel te voorzien, in de nek gehijgd door supermarkten die het nóg goedkoper willen hebben en toegejuicht door de verstrekkers van leningen en de veevoerindustrie.

Als dat anders moet, en veel partijen bewijzen dat het anders kán, dan moet er in de hele keten van boer tot bord iets veranderen. Als u zuivel gebruikt, kies in de supermarkt bijvoorbeeld voor vogelvriendelijke zuivel. Kijk op de zuivelwijzer waar die goeie merken te krijgen zijn. Zo helpt u de grutto!

Lees hier het hele bericht van Vogelbescherming Nederland.

Foto header: Bernard de Jong

Vogelbescherming blij met Rekenkamer-onderzoek naar effectiviteit weidevogelbeleid

Vogelbescherming Nederland: De achteruitgang van de grutto – onze nationale vogel –  is niet gestopt ondanks het weidevogelbeleid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en daartoe verstrekte subsidies. Deze ontwikkelingen zijn voor de Algemene Rekenkamer aanleiding tot zorg over de effectiviteit van het weidevogelbeleid voor de grutto en gaat daarom hier onderzoek naar doen. Vogelbescherming juicht dit toe.

De grutto is en blijft een zorgenkindje van de Nederlandse natuurbescherming. De achteruitgang is al tientallen jaren aan de gang, waardoor het aantal broedparen in Nederland nu al met twee derde is afgenomen ten opzichte van dertig jaar geleden. De soort neemt met meer dan 5% per jaar af (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland) en staat op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Lees hier verder het bericht van Vogelbescherming Nederland.

Foto header; grutto door Abe Maayen

Aanleg nieuwe luchthaven bij Lissabon steeds verder onder druk

Het plan van de Portugese regering voor de aanleg van de omstreden luchthaven Montijo in de Taagdelta komt verder in het nauw, nu de openbare aanklager de milieueffectrapportage als volstrekt onvoldoende heeft beoordeeld. Hiermee komt de redding van dit voor vogels uiterst belangrijke gebied een stap dichterbij.

De luchthaven Montijo bij Lissabon zou moeten komen in een van de belangrijkste wetlands van Europa, de Taagdelta. Dit plan vormt een bedreiging voor beschermde vogelsoorten zoals de grutto , de nationale vogel van Nederland. Veel mensen in Nederland doen moeite om de grutto als kenmerkende weidevogel te beschermen en waren dus ook verontwaardigd toen duidelijk werd waar het vliegveld nu is gepland.

Maar ook pleisteren er grutto’s uit andere delen van Europa, zoals IJsland en Zweden, op doortrek richting West-Afrika. Het gebied is mede hierom beschermd als Natura 2000-gebied onder Europese wetgeving. 

Niet alleen voor grutto’s is het een waardevol gebied, tijdens de trek maken miljoenen vogels van allerlei soorten er gebruik van, bijvoorbeeld ook wulpen en plevieren.

Verder lezen zie; https://www.vogelbescherming.nl/

Tekst; Vogelbescherming Nederland

Offer geen weidevogel leefgebied op voor een villawijk

Weidevogels als grutto, kievit en scholekster kelderen in aantal; de belangrijkste oorzaak daarvan is het verlies van geschikte broed- en opgroeigebieden met voldoende vocht, rust en voedsel. Behoud dan in ieder geval wat er is, zou je zeggen. Ergerlijk genoeg gebeurt het regelmatig dat gemeenten en provincies bouwprojecten toestaan in leefgebied van boerenlandvogels.

In Nederland is de strijd om grond groot. Het tekort aan woningen is enorm, mensen willen ontspannen, Er is een grote landbouwsector, er is land nodig voor windmolens en zonneparken, wegen, noem maar op. En ondertussen gaat het echt slecht met de weidevogels in Nederland, terwijl we internationale verplichtingen hebben om soorten als grutto, kievit, scholekster  en tureluur een bestaan te geven in ons land.

Bezorgde burgers en boeren

Men zou denken dat de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening hier rekening mee houdt. Maar niets is minder waar. Uit verschillende hoeken van het land ontvangt Vogelbescherming Nederland berichten van bezorgde burgers, boeren en organisaties, die tandenknarsend toe moeten zien hoe gemeenten en provincies de aanleg van villaparken, woonwijken en compensatieprojecten toestaan, precies op de laatste postzegeltjes leefgebied van onze schaars wordende weidevogels.

Meer lezen zie onderstaande link

https://www.vogelbescherming.nl/

Bron; Vogelbescherming

Met drones op zoek naar de ideale plek voor weidevogels

Het voorjaar is dé tijd om weidevogels te zien. Grutto’s, tureluurs en kieviten buitelen op veel plekken weer door de lucht boven de Hollandse polders. Wil je hen als boer of grondeigenaar echt blij maken, dan zorg je dat er voldoende ‘plas-dras’ te vinden is. Maar hoe gebruiken de vogels die plas-dras-gebieden eigenlijk? En waar moeten de plekken aan voldoen?

Het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en 4D Precisie Natuurbeheer zoeken dat uit. Ze doen dat samen met vrijwilligers, en met behulp van drones en slimme software. 

Zie hier het verdere bericht van de Provincie Zuid-Holland.

Foto header: twee grutto’s in plas-dras door Marielle Oudenes

Lucht voor grutto’s in Portugal

Een positief bericht voor grutto’s die tijdens de doortrek van Afrika naar Nederland in Portugal pleisteren. De discutabele plannen voor de aanleg van de nieuwe luchthaven Montijo in de monding van de Taag, zijn op een lager pitje komen te staan. De Portugese luchtvaartautoriteit ANAC heeft de bouwaanvraag eerder deze week afgewezen, na bezwaren van Moita en Seixal. Deze twee gemeenten in de regio vrezen voor de gevolgen voor natuur en milieu.

De uitspraak is gunstig voor de talloze (trek)vogels, waaronder grutto’s, die in de regio leven. De immense burgerluchthaven, die op de plek zou moeten komen van een kleine militaire vliegbasis, zou voor enorme verstoring zorgen. Zowel van het natuurgebied als van de beschermde trekvogels die er leven. Ook de vliegveiligheid is in het geding door het grote risico op aanvaringen met vogels. Dat staat nog los van vervuiling en het lawaai dat de forse toename aan luchtverkeer met zich meebrengt.

Lees hier het volledige bericht van Vogelbescherming Nederland

Video weidevogelbescherming om predatie te verminderen

De strenge vorstperiode van vorige week heeft plaatsgemaakt voor het prachtige lenteweer van de laatste dagen. Deze periode is bij uitstek geschikt om nog eens een ronde te maken door je weidevogelgebied, een zogenaamde winterwandeling. In de volgende video over weidevogelbescherming geeft Bernard de Jong enkele eenvoudige en praktische tips om de kans op predatie in je weidevogelgebied te verkleinen, het ‘laaghangende fruit’ waarmee je de inrichting van je gebied kunt verbeteren. Nog even en dan zitten de eerste kieviten alweer op eieren! We wensen iedereen een prachtig seizoen met veel vliegvlugge kuikens toe!

Dit is de link naar de video.

Het gif van de grutto-weide

Geplaatst op 11 januari 2021De Ontsnapping van de Natuur is de titel van het boek dat ecoloog Thomas Oudman en hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma samen schreven. Prof. Piersma’s leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt mede betaald door Vogelbescherming. Op deze plek publiceert hij blogs naar aanleiding van het boek. Deel 6 (van 7).

Weidevogels zijn vogels die het voor hun voedsel, hun veiligheid en hun voortplanting moeten hebben van weiden. Dat klinkt logisch. Niet toevallig hebben we in Nederland aan weilanden geen gebrek: ruim 60 procent van het landoppervlak bestaat uit landbouwgrond en daar weer ruim de helft van is grasland. Een weldaad dus voor weidevogels, zou je zeggen.

Niks is minder waar, zo weten we intussen; kemphanen zijn als broedvogel verdwenen en andere weidevogels staan op het punt ze te volgen, onze nationale vogel, de grutto, voorop. Noem een oorzaak? Onze weilanden zijn verziekt door een tsunami aan mest; dunne koeienstront plat gezegd.

Lees hier verder.

Foto; grutto door Dirk-Jan Saaltink