De paardenbloem wil eindelijk erkenning: ‘Het wordt tijd voor bewustwording’

Het is tijd voor een herwaardering van de paardenbloem, vindt Karst Meijer. Zondag is op zijn initiatief de Dag van de Paardenbloem en binnenkort publiceert hij de eerste Veldgids Paardenbloemen.

“Het stiefkindje van de Nederlandse flora moet nu maar eens volwassen worden.” Karst Meijer heeft het over de paardenbloem. Iedereen kent de alomtegenwoordige gele bloem, tegelijk weten we er volgens Meijer veel te weinig van. Menig tuinier vervloekt de paardenbloem die met zijn grote rozetten de strakke orde van geschoren gazonnetjes verstoort, maar de taraxacum-familie is volgens taraxacoloog (‘paardenbloemendeskundige’) Meijer een essentiële schakel in de keten van biodiversiteit. Omdat er steeds meer soorten dreigen te verdwijnen, is het de hoogste tijd voor een grondige herwaardering, vindt Meijer. Vandaar dat hij vijf jaar geleden het initiatief heeft genomen voor de Dag van de Paardenbloem. Deze dag wordt al een aantal jaar gehouden, dit jaar op zondag 28 april, wanneer de paardenbloemen met hun bloei op hun hoogtepunt zijn. De dag wordt niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk gevierd. Lees hier verder.

Foto: Maria Kuijf

Nieuwe ‘gereedschapskist’ helpt Basiskwaliteit Natuur realiseren

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. De natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur in Nederland te realiseren. Om deze organisaties te helpen en concrete handvatten te bieden, hebben Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een toolbox ontwikkeld. In deze gereedschapskist zijn praktische tips, instrumenten, voorbeelden en kennis te vinden over hoe je met Basiskwaliteit Natuur aan de slag kunt gaan. Lees hier verder.

Foto: S. van de Graaf

Krimpenerwaard kleurt paars: ‘niet bouwen vanwege bodemdaling’

Een groot deel van de Krimpenerwaard wordt vanwege bodemdaling ongeschikt geacht voor toekomstige woningbouw. Dit blijkt uit zogenaamde ‘sturingskaarten’, die dinsdag zijn gepresenteerd door de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken. De Krimpenerwaard kleurt op de kaart paars, met als advies: niet bouwen, tenzij…Lees hier verder het bericht uit Het Kontakt.

Nieuw rapport toont aan: overheid faalt bij beschermen boerenlandvogels

Betere gebiedsbescherming voor boerenlandvogels is hard nodig, concludeert Vogelbescherming Nederland op basis van het onlangs gepubliceerde rapport van Sovon Vogelonderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Grutto’s en andere vogels die afhankelijk zijn van het boerenland komen nog verder in de gevarenzone als er nu geen maatregelen worden genomen. Lees hier verder.

Foto: pixabay

Ruimtelijke Puzzel provincie Zuid-Holland – Woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard


De Ruimtelijke Puzzel is een traject dat is gestart door het Rijk. Het Rijk vraagt iedere provincie om nationaal gestelde opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, deze in te passen en te combineren met bestaande provinciale en lokale opgaven.
Op 6 maart 2024 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke Puzzel vastgesteld. Het besluit is aan minister De Jonge toegestuurd.
In de Waardvogel van februari 2024 stond een uitgebreid artikel van Joke Colijn over het Groene Hart Pact; meer regie op toekomstige ontwikkelingen Groene Hart. De NVWK heeft het Groene Hart Pact in het kader van de Ruimtelijke Puzzel onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht.
Voor woningbouw zijn in de Ruimtelijke Puzzel van de provincie Zuid-Holland twee nieuwe grote locaties aangewezen. Het gaat om 2.500 woningen in Sliedrecht Noord en 5.500 woningen in de Gnephoekpolder te Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt aan de rand van een dorp of stad een straatje erbij mogelijk van maximaal 50 woningen.

Over de woningbouwplanning van de gemeente Krimpenerwaard blijft te veel onduidelijkheid bestaan zolang niet transparant is met ingang van welke datum en plannen de extra 4000 gaan tellen. Duidelijk is wel dat de gemeente meer wil bouwen dan voor de eigen woningbehoefte nodig is en voorlopig lijkt het erop dat die 4.000 komen bovenop wat de afgelopen jaren al is gebouwd en/of nog in realisatie is. Anders dan de woonvisie van de gemeente Krimpenerwaard ondersteunt de NVWK maximaal een straatje erbij. Wij pleiten voor het behoud van het unieke open veenweidelandschap. In onze provincie met de hoogste bebouwingsdichtheid is juist een gebied waar ook omringende stedelingen op verhaal kunnen komen, van vitaal belang. De Krimpenerwaard wordt als zodanig niet voor niets als kroonjuweel aangeduid.

Bij de vaststelling van het Ruimtelijke Voorstel hebben Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten nog wel gevraagd met een impactanalyse voor wonen en werken te komen. Als input voor die impactanalyse heeft de NVWK op 3 april 2024 een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd met onze hiervoor vermelde bevindingen over woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard.

Wat betekent dat nu voor de gemeente Krimpenerwaard?
De gemeente Krimpenerwaard wil volgens de Woonvisie van 3 juli 2023, 4.000 woningen bouwen.
Over die 4.000 woningen hebben we de nodige bedenkingen:
– 4.000 woningen is meer dan voor de eigen behoefte;
– de eigen behoefte is volgens de provincie 1.800 woningen;
– de gemeente gaat in de Woonvisie uit van Primos cijfers uit 2019 (2.700 huishoudens) in
  plaats van recentere Primos cijfers uit 2022 (1.090 huishoudens);
– de Woonvisie geldt voor de periode 2023-2028, met een doorkijk naar 2040. Wat is dan de
  startdatum? Zijn de reeds gebouwde woningen al dan niet inbegrepen?
– onduidelijk is of de lopende planontwikkelingen, zomaar circa 900 woningen, wel of niet
  zijn inbegrepen in de 4.000 woningen;
– op 11 januari 2024 heeft de gemeente Krimpenerwaard voor zes locaties
  intentieovereenkomsten gesloten; ontwikkelingen die verder gaan dan een straatje erbij;
– volgens cijfers van het Centraal Planbureau voor de Statistiek zijn er in de periode januari
  tot en met januari 2024 al 1.305 woningen gebouwd;
– de 4.000 woningen zouden – aldus de gemeente – nodig zijn om de Krimpenerwaard vitaal
  en de voorzieningen op peil te houden. Wat is vitaal? In bijvoorbeeld Berkenwoude is geen
  winkel meer te vinden, toch wonen velen daar met veel plezier en er is een florerend
  verenigingsleven.


 [M2]

SoortenNL presenteert nieuwe editie cursus Planten en Dieren Herkennen

Speciaal voor natuurliefhebbers die meer willen leren over planten, dieren, bomen, paddenstoelen, vlinders, insecten en andere mooie natuur die Nederland rijk is, organiseert SoortenNL de cursus Planten en Dieren Herkennen. Van 9 mei tot en met 11 juli is er elke week een online les waarin onze eigen natuur centraal staat, inclusief huiswerkopdrachten en een certificaat.

Hoe herken je verschillende Nederlandse plant- en diersoorten en waar en hoe leven ze? De cursus is een praktische cursus voor iedereen die Nederlandse soorten wil leren kennen, en: voorkennis is niet nodig.
Zwemt hier een otter of een bever? At de eekhoorn of de specht van deze dennenappel? Welke vlinder vliegt er in mijn tuin?  Tijdens de cursus leer je verrassend snel algemene soorten herkennen, hoe ze leven en: wat je voor ze kunt doen! Lees hier verder.

Foto: S. van de Graaf

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit. Nergens in Europa gaat het zo slecht met natuur als in Nederland. En dat terwijl natuur juist een trouwe bondgenoot is in alle grote uitdagingen waar Europa voor staat. We kunnen er als mens niet zonder, ook niet voor onze voedselzekerheid. En we hebben geen tijd meer te verliezen.”, zegt Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie van Nederlandse natuurorganisaties* in een eerste reactie. Lees hier verder.

Foto: Sarah van de Graaf

Predatie belangrijke factor in de kuikenoverleving grutto’s

Uit het onderzoek ‘Grutto’s in Zuid-Holland in 2023’ van Lowland Ecology Network lijkt predatie een belangrijke factor voor de kuikenoverleving. Het onderzoek richtte zich op de invloed van vegetatie en predatie op kuikenoverleving. Hogere vegetatie werkt positief, maar is volgens de onderzoekers geen garantie voor een hoge kuikenoverleving.

De gruttopopulatie in Zuid-Holland gaat al jaren achteruit, ondanks de maatregelen die boeren, natuurorganisaties en andere terreinbeheerders hebben genomen. Het is een zoektocht naar het antwoord op die ene vraag: waarom worden er te weinig grutto’s groot?

De onderzoekers hebben de aanwezigheid van predatoren gemonitord. Vijanden als buizerds, katten, kiekendieven, maar ook de vos, hermelijn en marterachtigen hebben het op de kuikens voorzien. In meer of mindere mate heeft het bejagen van predatoren, het verwijderen van bosjes of ruigte en soms het plaatsten van elektrische rasters effect.

Sinds 2020 wordt er door Lowland Ecology Network in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het broedsucces van de grutto. Dat gebeurt in meerdere gebieden in de Krimpenerwaard: natuurreservaat Polder De Nesse en de agrarische polder Vlist-Westzijde. En daar zijn inmiddels natuurreservaten De Wilck (2022) en Westeinde (2023) bijgekomen.

Boeren met ANLb scoren soms beter dan natuurreservaten

In de agrarische polder maakt het collectief Weidehof Krimpenerwaard afspraken met boeren over weidevogelbeheer. Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Een mix van inrichtingsmaatregelen en beheerpakketten als plas-dras, voorweiden, extensief beweiden, kruidenrijk grasland en uitgestelde maaidatum etcetera. Gerichte maatregelen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en zorgen voor de juiste beheermozaïek voor weidevogels in de polder.

Directeur Marielle Oudenes van Weidehof Krimpenerwaard roemt de gebiedsgerichte aanpak van het ANLb. In de Krimpenerwaard doen 120 boeren mee. Het broedsucces van de grutto ligt soms hoger in gebieden met ANLb dan in de natuurreservaten. Een gevolg van de beheerafspraken en de jaarlijkse evaluatie ervan. Oudenes: ,,We kijken ieder jaar samen met de boer of het mozaïekbeheer nog beter kan worden neergelegd. En dat werkt. Gelukkig blijkt uit vogeltellingen dat de grutto het hier steeds beter naar de zin heeft. Vooral in de Vlist en ook in polder Bergambacht is het broedsucces hoog.’’

Wel blijft het volgens haar zoeken naar een evenwicht tussen ecologie en economie. ,,Als we willen dat nog meer boeren aanhaken dan moet de vergoeding voor het ANLb omhoog. De boeren moeten beter worden beloond voor maatschappelijk diensten, als het beschermen van de weidevogels.’’

Oudenes: ,,Zonder de betrokkenheid van de boer gaat de grutto het niet redden.’’

En zolang dat niet gebeurt, vreest Oudenes voor het voortbestaan van de grutto. Oudenes: ,,We blijven ons samen met de boeren inzetten om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren om de vogels weerbaarder te maken. Ook dit onderzoek concludeert dat het een complex verhaal is, waarin veel factoren van invloed zijn. Denk aan voldoende voedsel, schuilmogelijkheden, variatie in vegetatie en vernatting. Maar zonder boeren gaan we de grutto niet redden.’’

En terug naar de bevindingen uit het onderzoek. Het voorkomen van predatie, is één van de speerpunten van het collectief. Met dertig wildcamera’s wil het collectief de predatie beter in beeld brengen. Weidehof Krimpenerwaard krijgt daarbij hulp van vier studenten van Hall Larenstein Leeuwarden. Ze doen dit seizoen tien weken lang uitgebreid veldonderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Directeur Mariëlle Oudenes van Weidehof Krimpenerwaard Tel: 0182-357400. Marielle@collectiefkrimpenerwaard.nl

Foto: Bernard de Jong

Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur met nieuw kennisdocument

Het gaat slecht met de natuur in steden en op het platteland. Zelfs soorten die veel voorkwamen zoals konijn, huismus, gewone pad en allerlei insectensoorten gaan achteruit. Om de natuur te herstellen moet buiten de natuurgebieden een minimale basiskwaliteit gerealiseerd worden. Experts presenteren nu een manier om met Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan. Lees hier verder.

Foto: Jaap van de Graaf

Energieboswachters Zuid-Holland

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Ben je actief bij een lokale natuur-, landschaps- of energiegroep of wil je als betrokken inwoner je kennis vergroten? Dan is de Training Energieboswachter wellicht wat voor jou! Deze training gaat 9 april 2024 van start. Lees hier verder.

Foto: Arie van de Graaf